Maritime_Industrie

Politik om provokation

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi er meget glade for, at du har vist interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse har en særlig høj prioritet for ledelsen af GMS Instruments. Brugen af internetsiderne på GMS Instruments er mulig uden angivelse af personlige data; hvis en registreret person imidlertid ønsker at bruge særlige virksomhedstjenester via vores hjemmeside, kan det blive nødvendigt at behandle personlige data. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget lovmæssigt grundlag for en sådan behandling, indhenter vi generelt samtykke fra den registrerede.

Behandlingen af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en registreret person, skal altid være i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesregler, der gælder for GMS Instruments. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personoplysninger, som vi indsamler, bruger og behandler. Desuden informeres de registrerede personer ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring om de rettigheder, som de har ret til.

Som dataansvarlig har GMS Instruments implementeret en lang række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest fuldstændige beskyttelse af de personoplysninger, der behandles via dette websted. Internetbaserede dataoverførsler kan dog i princippet have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse kan ikke garanteres. Derfor står det enhver registreret frit for at overføre personlige data til os på alternative måder, f.eks. telefonisk.

1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen på GMS Instruments er baseret på de vilkår, der anvendes af den europæiske lovgiver i forbindelse med vedtagelsen af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for offentligheden samt for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne først forklare den anvendte terminologi.

I denne databeskyttelseserklæring bruger vi bl.a. følgende udtryk:

a) Personoplysninger

Ved personoplysninger forstås alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"). En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for den pågældende fysiske person.

b) Den registrerede

Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen.

c) forarbejdning

Behandling er enhver operation eller række af operationer, der udføres på personoplysninger eller på sæt af personoplysninger, uanset om det sker ved hjælp af automatiserede midler eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller anden form for tilrådighedsstillelse, sammenstilling eller kombination, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

d) Begrænsning af behandling

Begrænsning af behandling er mærkning af lagrede personoplysninger med henblik på at begrænse deres behandling i fremtiden.

e) Profilering

Profilering: enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i anvendelse af personoplysninger til at vurdere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, navnlig med henblik på at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den pågældende fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller bevægelser.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret person uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger opbevares separat og er omfattet af tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personoplysningerne ikke kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

g) Den dataansvarlige eller den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen

Den registeransvarlige eller den registeransvarlige, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysninger; hvis formålet med og midlerne til en sådan behandling er fastsat i EU-retten eller i medlemsstaternes lovgivning, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelsen af denne være fastsat i EU-retten eller i medlemsstaternes lovgivning.

h) Processor

Databehandler er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

i) Modtager

Modtager er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, som personoplysningerne videregives til, uanset om der er tale om en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en særlig undersøgelse i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere; disse offentlige myndigheders behandling af disse oplysninger skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i overensstemmelse med formålet med behandlingen.

j) Tredjepart

Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, registerføreren og personer, der under den registeransvarliges eller registerførerens direkte myndighed er bemyndiget til at behandle personoplysninger.

k) Samtykke

Ved den registreredes samtykke forstås enhver frit givet, specifik, informeret og utvetydig tilkendegivelse af den registreredes ønsker, hvorved den registrerede ved en erklæring eller en klar bekræftende handling giver sit samtykke til behandling af personoplysninger om ham eller hende.

2. Navn og adresse på den registeransvarlige

Den dataansvarlige med henblik på den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), andre databeskyttelseslove, der gælder i EU's medlemsstater, og andre bestemmelser vedrørende databeskyttelse er:

GMS Instruments

Driemanssteeweg 190

3084 CB Rotterdam

Zuid-Holland

Telefon: 0031102938888

E-mail: info@gms-instruments.nl

Hjemmeside: https://gms-instruments.com

3. Cookies

Internetsiderne på GMS Instruments bruger cookies. Cookies er tekstfiler, som gemmes i et computersystem via en internetbrowser.

Mange websteder og servere på internettet bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikator for cookien. Det består af en tegnstreng, som gør det muligt at henføre internetsider og servere til den specifikke internetbrowser, hvor cookien blev gemt. Dette gør det muligt for de besøgte internetsider og servere at skelne den enkelte browsers browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af det unikke cookie-id.

Ved hjælp af cookies kan GMS Instruments give brugerne af dette websted mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan oplysningerne og tilbuddene på vores websted optimeres med brugeren i tankerne. Cookies gør det som tidligere nævnt muligt for os at genkende vores websteds brugere. Formålet med denne genkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores hjemmeside. Den hjemmesidebruger, der anvender cookies, behøver f.eks. ikke at indtaste adgangsdata hver gang hjemmesiden tilgås, da dette overtages af hjemmesiden, og cookien er således gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien i en indkøbsvogn i en onlinebutik. Onlinebutikken husker via en cookie de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstillingen af cookies via vores websted ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og kan således permanent afvise indstillingen af cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle gængse internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, kan det være, at ikke alle funktioner på vores websted kan anvendes fuldt ud.

4. Indsamling af generelle data og oplysninger

På GMS Instruments 's websted indsamles en række generelle data og oplysninger, når en registreret eller et automatiseret system benytter webstedet. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. De indsamlede data kan være (1) de anvendte browsertyper og -versioner, (2) det operativsystem, der anvendes af det tiltrædende system, (3) det websted, hvorfra et tiltrædende system når vores websted (såkaldte henvisninger), (4) underwebstederne, (5) dato og klokkeslæt for adgangen til webstedet, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) det tiltrædende systems internetudbyder og (8) alle andre lignende data og oplysninger, der kan anvendes i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Ved brug af disse generelle data og oplysninger drager GMS Instruments ikke nogen konklusioner om den registrerede person. Disse oplysninger er snarere nødvendige for at (1) levere indholdet af vores hjemmeside korrekt, (2) optimere indholdet af vores hjemmeside samt annoncering, (3) sikre den langsigtede levedygtighed af vores informationsteknologiske systemer og hjemmesideteknologi og (4) give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for strafferetlig forfølgelse i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer GMS Instruments anonymt indsamlede data og oplysninger statistisk med henblik på at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed og sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personlige data, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes separat fra alle personlige data, som den registrerede person har givet os.

5. Mulighed for kontakt via webstedet

Hjemmesiden GMS Instruments indeholder oplysninger, der muliggør en hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed samt direkte kommunikation med os, som også omfatter en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mailadresse). Hvis en registreret person kontakter den dataansvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personlige data, som den registrerede person har overført, automatisk. Sådanne personoplysninger, som den registrerede frivilligt overfører til den dataansvarlige, lagres med henblik på behandling af eller kontakt med den registrerede. Der sker ingen videregivelse af disse personoplysninger til tredjemand.

6. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Den dataansvarlige behandler og opbevarer kun den registreredes personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for at nå formålet med opbevaringen, eller i det omfang dette er tilladt af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt.

Hvis opbevaringsformålet ikke er relevant, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver, udløber, blokeres eller slettes personoplysningerne rutinemæssigt i overensstemmelse med de juridiske krav.

7. Den registreredes rettigheder

a) Ret til bekræftelse

Enhver registreret har den ret, som den europæiske lovgiver giver, til at få bekræftet af den registeransvarlige, om personoplysninger om ham eller hende behandles eller ikke behandles. Hvis den registrerede ønsker at gøre brug af denne ret til bekræftelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver ansat hos den dataansvarlige.

b) Ret til adgang

Enhver registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har givet, til at få gratis oplysninger om de personoplysninger, der er lagret om ham eller hende, og en kopi af disse oplysninger fra den registeransvarlige til enhver tid. Endvidere giver de europæiske direktiver og forordninger den registrerede adgang til følgende oplysninger:

formålet med behandlingen;

de berørte kategorier af personoplysninger;

de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer;

hvis det er muligt, den planlagte periode, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge denne periode;

eksistensen af retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af personoplysninger om den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;

eksistensen af retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed;

hvis personoplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede, alle tilgængelige oplysninger om deres kilde;

eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, jf. artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfulde oplysninger om den involverede logik samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Endvidere har den registrerede ret til at få oplysninger om, hvorvidt personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede ret til at blive informeret om de passende garantier i forbindelse med overførslen.

Hvis den registrerede ønsker at gøre brug af denne ret til indsigt, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige.

c) Ret til berigtigelse

Enhver registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har indrømmet, til uden unødig forsinkelse fra den registeransvarlige at få berigtiget urigtige personoplysninger om ham eller hende. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har den registrerede ret til at få ufuldstændige personoplysninger suppleret, herunder ved at give en supplerende erklæring.

Hvis den registrerede ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver ansat hos den dataansvarlige.

d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)

Enhver registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har givet, til at få slettet personoplysninger om ham eller hende fra den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis en af følgende grunde er til stede, så længe behandlingen ikke er nødvendig:

Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
Den registrerede person trækker det samtykke tilbage, som behandlingen er baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og hvor der ikke er nogen anden juridisk begrundelse for behandlingen.
Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der ikke er nogen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt.
Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbuddet af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i GDPR.
Hvis en af de ovennævnte grunde gør sig gældende, og en registreret person ønsker at anmode om sletning af personoplysninger, der er gemt af GMS Instruments, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige. En medarbejder hos GMS Instruments skal straks sørge for, at anmodningen om sletning straks bliver efterkommet.

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysninger og er forpligtet til at slette personoplysningerne i henhold til artikel 17, stk. 1, skal den dataansvarlige under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved gennemførelsen træffe rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at informere andre dataansvarlige, der behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet om, at disse dataansvarlige sletter alle links til eller kopier eller kopiering af disse personoplysninger, for så vidt som behandling ikke er nødvendig. En medarbejder på GMS Instruments vil sørge for de nødvendige foranstaltninger i de enkelte tilfælde.

e) Ret til begrænsning af behandling

Enhver registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har givet den registeransvarlige ret til at få den registeransvarlige til at begrænse behandlingen, når en af følgende betingelser er opfyldt:

Den registrerede person anfægter nøjagtigheden af personoplysningerne i en periode, der giver den registeransvarlige mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne.

Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af dem i stedet.

Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men den registrerede har brug for dem til at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav.

Den registrerede har gjort indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, indtil det er blevet kontrolleret, om den dataansvarliges legitime grunde har forrang for den registreredes.

Hvis en af de ovennævnte betingelser er opfyldt, og en registreret person ønsker at anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger, der er gemt af GMS Instruments, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige. Medarbejderen hos GMS Instruments vil sørge for, at behandlingen begrænses.

f) Ret til dataportabilitet

Enhver registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har indrømmet, til at modtage de personoplysninger om ham eller hende, som er meddelt en registeransvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Den registrerede har ret til at videregive disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet leveret til, så længe behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, og behandlingen foretages ved hjælp af automatiserede midler, så længe behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af en opgave af almen interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, der påhviler den registeransvarlige.

Ved udøvelse af sin ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR har den registrerede desuden ret til at få personoplysninger overført direkte fra en dataansvarlig til en anden, når det er teknisk muligt, og når dette ikke påvirker andres rettigheder og frihedsrettigheder negativt.

For at gøre retten til dataportabilitet gældende kan den registrerede til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos GMS Instruments.

g) Ret til at gøre indsigelse

Hver enkelt registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har givet, til til enhver tid at gøre indsigelse af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, mod behandling af personoplysninger om ham eller hende, som er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

GMS Instruments ikke længere behandle personoplysningerne i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller for at fastslå, udøve eller forsvare retskrav.

Hvis GMS Instruments behandler personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende med henblik på en sådan markedsføring. Dette gælder for profilering i det omfang, den er relateret til en sådan direkte markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse over for GMS Instruments mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, vil GMS Instruments ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

Den registrerede har desuden ret til af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod, at GMS Instruments behandler personoplysninger om ham eller hende til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave af hensyn til offentlige interesser.

For at udøve sin ret til at gøre indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder på GMS Instruments. Desuden kan den registrerede i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF frit benytte sin ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede midler ved hjælp af tekniske specifikationer.

h) Automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering

Enhver registreret har ret til ikke at blive underkastet en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, og som har retsvirkninger for ham eller hende, eller som på lignende måde påvirker ham eller hende væsentligt, så længe afgørelsen (1) ikke er nødvendig for at indgå eller gennemføre en aftale eller en aftale, en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) ikke er tilladt i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, eller (3) ikke er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis beslutningen (1) er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal GMS Instruments gennemføre passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, som minimum retten til at få menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at udtrykke sit synspunkt og til at anfægte beslutningen.

Hvis den registrerede ønsker at udøve sine rettigheder vedrørende automatiseret individuel beslutningstagning, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder på GMS Instruments.

i) Ret til at tilbagekalde samtykke til databeskyttelse

Hver enkelt registreret har den ret, som den europæiske lovgiver giver ham eller hende, til at trække sit samtykke til behandling af hans eller hendes personoplysninger tilbage til enhver tid.

Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at trække sit samtykke tilbage, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder på GMS Instruments.

8. Databeskyttelse i forbindelse med ansøgninger og ansøgningsprocedurer

Den registeransvarlige indsamler og behandler ansøgernes personoplysninger med henblik på behandling af ansøgningsproceduren. Behandlingen kan også foretages elektronisk. Dette er navnlig tilfældet, hvis en ansøger indsender de tilsvarende ansøgningsdokumenter pr. e-mail eller ved hjælp af en webformular på webstedet til den registeransvarlige. Hvis den registeransvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, vil de indsendte oplysninger blive opbevaret med henblik på at behandle ansættelsesforholdet i overensstemmelse med de retlige krav. Hvis den dataansvarlige ikke indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk to måneder efter meddelelsen af afslaget, forudsat at ingen andre af den dataansvarliges legitime interesser er til hinder for sletning. Andre legitime interesser i denne forbindelse er f.eks. en bevisbyrde i en procedure i henhold til den generelle ligebehandlingslov (AGG).

9. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

På dette websted har den dataansvarlige integreret en komponent i Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen). Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og analyse af data om de besøgendes adfærd på hjemmesider. En webanalysetjeneste indsamler bl.a. data om det websted, hvorfra en person er kommet (den såkaldte referrer), hvilke undersider der blev besøgt, eller hvor ofte og hvor længe en underside blev besøgt. Webanalysetjenester anvendes hovedsagelig til optimering af et websted og til at foretage en cost-benefit-analyse af internetreklamer.

Operatøren af Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Til webanalyse via Google Analytics bruger den dataansvarlige programmet "_gat. _anonymizeIp". Ved hjælp af denne applikation forkortes IP-adressen for den registreredes internetforbindelse af Google og anonymiseres ved adgang til vores websteder fra en EU-medlemsstat eller en anden kontraherende stat til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere trafikken på vores websted. Google bruger de indsamlede data og oplysninger bl.a. til at evaluere brugen af vores hjemmeside og til at levere online-rapporter, som viser aktiviteterne på vores hjemmesider, samt til at levere andre tjenester vedrørende brugen af vores hjemmeside for os.

Google Analytics placerer en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Definitionen af cookies er forklaret ovenfor. Med indstillingen af cookien er Google i stand til at analysere brugen af vores hjemmeside. Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på dette internetsted, som drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en Google Analytics-komponent, sender internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk data gennem Google Analytics-komponenten til Google med henblik på online-annoncering og afregning af provisioner. I forbindelse med denne tekniske procedure får virksomheden Google kendskab til personlige oplysninger, f.eks. den registreredes IP-adresse, som bl.a. tjener Google til at forstå oprindelsen af besøgende og kliks og dermed til at foretage afregning af provisioner.

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, f.eks. adgangstidspunktet, hvorfra adgangen blev foretaget, og hvor ofte den registrerede person besøger vores websted. Ved hvert besøg på vores websted overføres sådanne personoplysninger, herunder IP-adressen på den internetadgang, som den registrerede bruger, til Google i USA. Disse personoplysninger opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personoplysninger, der er indsamlet gennem den tekniske procedure, til tredjemand.

Den registrerede kan som nævnt ovenfor til enhver tid forhindre, at der sættes cookies via vores websted ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægte at sætte cookies. En sådan tilpasning af den anvendte internetbrowser vil også forhindre Google Analytics i at sætte en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Desuden kan cookies, der allerede er i brug af Google Analytics, til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod indsamling af data, der genereres af Google Analytics, som er relateret til brugen af dette websted, samt mod Googles behandling af disse data og mod muligheden for at udelukke en sådan. Til dette formål skal den registrerede downloade en browser add-on under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere den. Denne browsertilføjelse meddeler Google Analytics via et JavaScript, at data og oplysninger om besøg på internetsider ikke må overføres til Google Analytics. Installationen af browser-add-ons betragtes som en indsigelse fra Google. Hvis den registreredes informationsteknologiske system senere slettes, formateres eller installeres på ny, skal den registrerede geninstallere browser-add-ons for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsesprogrammet blev afinstalleret af den registrerede eller en anden person, der kan henføres til dennes kompetenceområde, eller er deaktiveret, er det muligt at udføre geninstallation eller genaktivering af browsertilføjelsesprogrammerne.

Yderligere oplysninger og Googles gældende databeskyttelsesbestemmelser kan findes på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ og http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics forklares yderligere under følgende link https://www.google.com/analytics/.

10. GMS Instruments bruger Hotjar for bedre at forstå vores brugeres behov og for at optimere denne service og oplevelse. Hotjar er en teknologitjeneste, der hjælper os med at forstå vores brugeres oplevelse bedre (f.eks. hvor meget tid de bruger på hvilke sider, hvilke links de vælger at klikke på, hvad brugerne kan lide og ikke kan lide osv.), og dette gør det muligt for os at opbygge og vedligeholde vores service med brugerfeedback. Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at indsamle data om vores brugeres adfærd og deres enheder (især enhedens IP-adresse (indsamles og gemmes kun i anonymiseret form), enhedens skærmstørrelse, enhedstype (unikke enhedsidentifikatorer), browseroplysninger, geografisk placering (kun land), foretrukket sprog, der bruges til at vise vores websted). Hotjar gemmer disse oplysninger i en pseudonymiseret brugerprofil. Hverken Hotjar eller vi vil nogensinde bruge disse oplysninger til at identificere individuelle brugere eller til at matche dem med yderligere data om en individuel bruger. Du kan finde yderligere oplysninger i Hotjars privatlivspolitik.

11. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google+

På dette websted har controlleren integreret Google+-knappen som en komponent. Google+ er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt mødested på internettet, et onlinefællesskab, som normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan tjene som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller gøre det muligt for internetfællesskabet at give personlige eller forretningsrelaterede oplysninger. Google+ giver brugerne af det sociale netværk mulighed for at oprette private profiler, uploade billeder og skabe netværk via venneanmodninger.

Driftsselskabet for Google+ er Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på dette websted, der drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en Google+-knap, downloader internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk en visning af den tilsvarende Google+-knap fra Google via den respektive Google+-knapkomponent. I forbindelse med denne tekniske procedure får Google kendskab til, hvilken specifik underside på vores hjemmeside den registrerede har besøgt. Nærmere oplysninger om Google+ findes under https://developers.google.com/+/.

Hvis den registrerede samtidig er logget ind på Google+, genkender Google ved hvert opkald til vores websted fra den registrerede og i hele den periode, hvor den registrerede opholder sig på vores websted, hvilke specifikke undersider af vores websted den registrerede har besøgt. Disse oplysninger indsamles via Google+-knappen, og Google sammenligner disse med den pågældende Google+-konto, som er knyttet til den registrerede.

Hvis den registrerede klikker på den integrerede Google+-knap på vores websted og dermed giver en Google+ 1-anbefaling, tildeler Google disse oplysninger til den registreredes personlige Google+-brugerkonto og gemmer de personlige oplysninger. Google gemmer den registreredes Google+ 1-anbefaling og gør den offentligt tilgængelig i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, som den registrerede har accepteret i den forbindelse. Derefter lagres og behandles en Google+ 1-anbefaling, som den registrerede har givet på dette websted, sammen med andre personoplysninger, f.eks. det navn på Google+-kontoen, som den registrerede bruger, og det lagrede foto, på andre Google-tjenester, f.eks. i søgemaskineresultater i Google-søgemaskinen, på den registreredes Google-konto eller andre steder, f.eks. på internetsider eller i forbindelse med reklamer. Google er også i stand til at sammenkæde besøget på dette websted med andre personoplysninger, der er gemt hos Google. Google registrerer endvidere disse personlige oplysninger med det formål at forbedre eller optimere de forskellige Google-tjenester.

Via Google+-knappen modtager Google oplysninger om, at den registrerede har besøgt vores websted, hvis den registrerede på tidspunktet for opkaldet til vores websted er logget ind på Google+. Dette sker, uanset om den registrerede klikker eller ikke klikker på Google+-knappen.

Hvis den registrerede ikke ønsker at overføre personoplysninger til Google, kan han eller hun forhindre en sådan overførsel ved at logge ud af sin Google+-konto, inden han eller hun ringer til vores websted.

Yderligere oplysninger og Googles databeskyttelsesbestemmelser kan findes på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Flere henvisninger fra Google om Google+ 1-knappen kan fås under https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

12. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Twitter

På dette websted har den dataansvarlige integreret komponenter fra Twitter. Twitter er en flersproget, offentligt tilgængelig mikroblogging-tjeneste, hvor brugerne kan offentliggøre og sprede såkaldte "tweets", f.eks. korte meddelelser, som er begrænset til 280 tegn. Disse korte meddelelser er tilgængelige for alle, også for dem, der ikke er logget ind på Twitter. Tweets vises også til den pågældende brugers såkaldte followers. Followers er andre Twitter-brugere, som følger en brugers tweets. Desuden giver Twitter mulighed for at henvende sig til et bredt publikum via hashtags, links eller retweets.

Twitter drives af Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på dette internetsted, som drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en Twitter-komponent (Twitter-knap), bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk opfordret til at downloade en visning af den tilsvarende Twitter-komponent fra Twitter. Yderligere oplysninger om Twitter-knapperne findes under https://about.twitter.com/de/resources/buttons. I forbindelse med denne tekniske procedure får Twitter kendskab til, hvilken specifik underside på vores websted den registrerede har besøgt. Formålet med integrationen af Twitter-komponenten er en videresendelse af indholdet af dette websted for at give vores brugere mulighed for at introducere denne webside i den digitale verden og øge vores besøgstal.

Hvis den registrerede samtidig er logget ind på Twitter, registrerer Twitter ved hvert opkald til vores websted fra den registrerede og i hele opholdet på vores websted, hvilken specifik underside af vores websted den registrerede har besøgt. Disse oplysninger indsamles via Twitter-komponenten og forbindes med den registreredes respektive Twitter-konto. Hvis den registrerede klikker på en af de Twitter-knapper, der er integreret på vores hjemmeside, tilknytter Twitter disse oplysninger til den registreredes personlige Twitter-brugerkonto og gemmer de personlige oplysninger.

Twitter modtager via Twitter-komponenten oplysninger om, at den registrerede har besøgt vores websted, forudsat at den registrerede er logget ind på Twitter på tidspunktet for opkaldet til vores websted. Dette sker, uanset om personen klikker på Twitter-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af oplysninger til Twitter ikke er ønskelig for den registrerede, kan vedkommende forhindre dette ved at logge af fra sin Twitter-konto, inden der foretages et opkald til vores websted.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser for Twitter kan ses på https://twitter.com/privacy?lang=en.

13. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af YouTube

På dette websted har den dataansvarlige integreret komponenter fra YouTube. YouTube er en internet-videoportal, der gør det muligt for videoudgivere at indstille videoklip og andre brugere gratis, som også giver gratis visning, gennemgang og kommentering af dem. YouTube giver dig mulighed for at offentliggøre alle former for videoer, så du kan få adgang til både hele film og tv-udsendelser samt musikvideoer, trailere og videoer, der er lavet af brugere via internetportalen.

YouTube's driftsselskab er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på dette internetsted, som drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en YouTube-komponent (YouTube-video), bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk opfordret til at downloade en visning af den tilsvarende YouTube-komponent. Yderligere oplysninger om YouTube kan fås under https://www.youtube.com/yt/about/en/. I forbindelse med denne tekniske procedure får YouTube og Google kendskab til, hvilken specifik underside på vores websted den registrerede har besøgt.

Hvis den registrerede er logget ind på YouTube, genkender YouTube ved hvert opkald til en underside, der indeholder en YouTube-video, hvilken specifik underside på vores websted den registrerede har besøgt. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og tilknyttes den registreredes YouTube-konto.

YouTube og Google modtager via YouTube-komponenten oplysninger om, at den registrerede har besøgt vores websted, hvis den registrerede på tidspunktet for opkaldet til vores websted er logget ind på YouTube; dette sker uanset om personen klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til YouTube og Google ikke er ønskelig for den registrerede, kan leveringen forhindres, hvis den registrerede logger af fra sin egen YouTube-konto, før der foretages et opkald til vores websted.

YouTubes databeskyttelsesbestemmelser, som findes på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, indeholder oplysninger om YouTube og Googles indsamling, behandling og brug af personoplysninger.

14. Retsgrundlag for behandlingen

Art. 6(1) lit. a GDPR tjener som retsgrundlag for behandlinger, hvor vi indhenter samtykke til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, hvilket f.eks. er tilfældet, når behandlingen er nødvendig for at levere varer eller andre tjenesteydelser, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR. Det samme gælder for sådanne behandlinger, der er nødvendige for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, f.eks. i tilfælde af forespørgsler vedrørende vores produkter eller tjenesteydelser. Er vores virksomhed underlagt en retlig forpligtelse, hvor behandling af personoplysninger er påkrævet, f.eks. til opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på art. 6(1) lit. c GDPR. I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende kommer til skade i vores virksomhed, og hans navn, alder, sygesikringsoplysninger eller andre vitale oplysninger skal videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Så ville behandlingen være baseret på art. 6(1) lit. d GDPR. Endelig kan behandlinger være baseret på artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Dette retsgrundlag anvendes til behandlinger, der ikke er omfattet af nogen af de ovennævnte retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at varetage de legitime interesser, som vores virksomhed eller en tredjepart forfølger, medmindre disse interesser tilsidesættes af den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som kræver beskyttelse af personoplysningerne. Sådanne behandlinger er især tilladte, fordi de er blevet specifikt nævnt af den europæiske lovgiver. Han mente, at der kunne antages at foreligge en legitim interesse, hvis den registrerede er kunde hos den registeransvarlige (betragtning 47, andet punktum i den generelle forordning om databeskyttelse).

15. De legitime interesser, der forfølges af den dataansvarlige eller af en tredjepart

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, er vores legitime interesse at udføre vores virksomhed til gavn for alle vores medarbejderes og aktionærers velfærd.

16. Periode, hvor personoplysningerne opbevares

Det kriterium, der anvendes til at bestemme opbevaringsperioden for personoplysninger, er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, så længe de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten eller indledningen af en kontrakt.

17. Levering af personoplysninger som et lovbestemt eller kontraktmæssigt krav; krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt; den registreredes forpligtelse til at levere personoplysningerne; mulige konsekvenser af manglende levering af sådanne oplysninger

Vi præciserer, at udlevering af personoplysninger til dels er påkrævet i henhold til lovgivningen (f.eks. skattebestemmelser) eller også kan være et resultat af kontraktmæssige bestemmelser (f.eks. oplysninger om kontraktpartneren). Nogle gange kan det være nødvendigt for at indgå en kontrakt, at den registrerede giver os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. Den registrerede er f.eks. forpligtet til at give os personoplysninger, når vores virksomhed indgår en kontrakt med ham eller hende. Hvis personoplysningerne ikke stilles til rådighed, vil det have den konsekvens, at kontrakten med den registrerede ikke kan indgås. Før den registrerede person giver personoplysninger, skal den registrerede kontakte en medarbejder. Medarbejderen oplyser den registrerede om, hvorvidt det er påkrævet i henhold til loven eller kontrakten at levere personoplysningerne eller om det er nødvendigt for indgåelsen af kontrakten, om der er en forpligtelse til at levere personoplysningerne, og hvilke konsekvenser det har, hvis personoplysningerne ikke leveres.

18. Forekomst af automatiseret beslutningstagning

Som en ansvarlig virksomhed anvender vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

Generel kontakt

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Nederlandene

Servicecenter

Til alle dine spørgsmål om service

Se servicecenter
GMS-Instruments-hq