Maritime_Industrie

Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

Download vores generelle vilkår og betingelser.

 

Artikel 1: Anvendelse

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer, salgskontrakter, servicekontrakter og andre aftaler vedrørende levering af produkter og/eller tjenester fra W&O Supply Netherlands B.V. Alle bestemmelser heri gælder, medmindre begge parter udtrykkeligt angiver andet skriftligt. Afgivelse af en ordre eller accept af en faktura indebærer kundens ubetingede accept af disse generelle betingelser.

Artikel 2: Ordrer og aftaler

Alle tilbud og oplysninger er uforpligtende og vejledende. Aftalen træder først i kraft efter skriftligt samtykke, eller efter at arbejdet eller ordren er påbegyndt. Mundtlige løfter, aftaler eller andre juridiske handlinger er kun bindende, hvis de foretages eller udføres af autoriserede personer.

Artikel 3: Forsendelse af varer

Medmindre andet er angivet, er de angivne priser baseret på levering EXW i henhold til de seneste INCOTERMS, eksklusive emballage, moms og andre afgifter. Varer sendes på kundens risiko og accepteres, når de forlader lageret. Returnering er ikke tilladt uden forudgående tilladelse.

Artikel 4: Priser og betaling

Priserne kan blive justeret, hvis kostprisfaktorerne stiger. Tilbuddene er baseret på normale omstændigheder og arbejdstider. Betalinger skal foretages straks efter fakturamodtagelse til den angivne konto hos W&O uden fradrag. Forsinket betaling kan medføre yderligere administrations- og juridiske omkostninger samt årlige renter i henhold til artikel 6:119a i DDC. Manglende betaling kan resultere i suspension eller opløsning af aftalen.

Artikel 5: Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelserne er omtrentlige og ikke bindende. Overskridelse af leveringstiden berettiger ikke kunden til at ophæve aftalen eller udføre arbejde uden retskendelse. Forsinkelser på grund af ændrede arbejdsforhold eller forsinkede materialer forlænger leveringstiden. Omkostninger ved at nægte at acceptere levering bæres af opdragsgiveren. Tjenester kan suspenderes eller annulleres, hvis betalingsforpligtelser ikke opfyldes.

Artikel 6: Bevarelse af ejendomsretten

Varer forbliver W&O's ejendom, indtil fuld betaling er foretaget. Risikoen overgår til kunden ved afsendelse. Varer skal opbevares med passende omhu og returneres efter anmodning, hvis de ikke er betalt. W&O er autoriseret til at hente ubetalte varer.

Artikel 7: Force Majeure

Manglende evne til at opfylde forpligtelser på grund af force majeure giver W&O ret til at ophæve eller suspendere aftalen uden erstatningsansvar. Force majeure omfatter omstændigheder, der forhindrer eller urimeligt hindrer udførelsen, såsom krig, borgerlige uroligheder, arbejdskonflikter og alvorlige forretningsforstyrrelser.

Artikel 8: Tegninger, beregninger, beskrivelser, modeller osv.

Tilbud, tegninger, software, modeller og værktøjer fra W&O forbliver W&O's ejendom. Oplysningerne er udelukkende til brug i forbindelse med aftalen og må ikke krænke tredjeparts intellektuelle rettigheder. Ordregiveren holder W&O skadesløs for krav, der opstår som følge af sådanne overtrædelser.

Artikel 9: Krav og garanti

Synlige fejl og mangler skal anmeldes straks og senest fem dage efter modtagelsen. Krav om ikke-synlige mangler skal fremsættes inden for seks måneder. Krav bortfalder, hvis de ikke fremsættes rettidigt, og juridiske krav skal fremsættes inden for et år. Fejl, der ikke er dækket af garantien, omfatter fejl, der skyldes forkert brug, slitage, forurening, uautoriserede reparationer eller materialer leveret af kunden.

Artikel 10: Ansvar og tvister

W&O's ansvar er begrænset til overholdelse af garantiforpligtelser. Bortset fra grov uagtsomhed er W&O ikke ansvarlig for forretningsafbrydelse, følgeskader eller krav fra tredjepart. Ansvaret er begrænset til den omstridte leveringsværdi. Tvister er underlagt hollandsk lov og håndteres udelukkende af domstolene i Rotterdam.

Artikel 11: Privatliv og personoplysninger

Parterne vil samarbejde om at opfylde forpligtelser i henhold til relevante love om beskyttelse af personoplysninger. W&O vil kun behandle personoplysninger, som det er nødvendigt for aftalens opfyldelse, og gennemføre foranstaltninger for at beskytte dem. Hvis det er nødvendigt, vil en databehandlingsaftale blive vedlagt og underskrevet af kunden.

Generel kontakt

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Nederlandene

Servicecenter

Til alle dine spørgsmål om service

Se servicecenter