Maritime_Industrie

Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

Download vores generelle vilkår og betingelser.

 

Artikel 1 - Definitioner

I disse leveringsbetingelser har følgende udtryk følgende betydning:

 • Leverandør: Leverandør: G.M.S. Instruments B.V. etableret i Rotterdam;
 • Køber: enhver fysisk eller juridisk person, som Leverandøren giver et tilbud til, eller som Leverandøren indgår en aftale med, eller som Leverandøren indleder forhandlinger om dette;
 • tilbud: ethvert tilbud, tilbud eller opfordring til at indgå en aftale, uanset i hvilken form;
 • aftale: enhver aftale mellem leverandøren og køberen;
 • varer: alle varer, herunder (service)varer, som er genstand for et tilbud fra eller på vegne af leverandøren eller for en

Artikel 2 - Anvendelsesområde

 1. Disse leveringsbetingelser gælder for alle aftaler mellem leverandøren og køberen, for alle tilbud fra eller afgivet på vegne af leverandøren og for alle forhandlinger om disse aftaler og
 2. Eventuelle undtagelser fra disse leveringsbetingelser gælder udelukkende i det omfang, de er blevet accepteret skriftligt af leverandøren.
 3. Leverandøren accepterer udtrykkeligt ikke nogen henvisning til andre generelle vilkår og betingelser, der gælder for andre
 4. Hvis og i det omfang en bestemmelse i disse leveringsbetingelser er ugyldig eller ophævet, vil denne bestemmelse i retsforholdet mellem leverandøren og køberen blive omdannet til en juridisk gyldig bestemmelse, hvis indhold og betydning så vidt muligt vil være i overensstemmelse med indholdet og betydningen af den oprindelige bestemmelse.
 5. Hvis disse vilkår og betingelser er oversat, vil den nederlandske tekst i tilfælde af uenighed om fortolkningen af den nederlandske tekst og den oversatte tekst være gældende for den nederlandske tekst

Artikel 3 - Tilbud og aftaler

 1. Aftalen træder først i kraft ved Leverandørens skriftlige accept eller bekræftelse af en overdragelse fra Køber eller ved Leverandørens faktiske (påbegyndelse af) udførelse af overdragelsen.
 2. Leverandøren er ikke bundet af de data, der er anført i kataloger, billeder, tegninger, dimensions- og vægtlister, datablade og lignende, medmindre disse udtrykkeligt er medtaget i en aftale som bindende for den pågældende leverandør.
 3. Leverandøren har ret til at opsige aftalen helt eller delvist (uden inddragelse af domstolene) samt til at suspendere opfyldelsen af sine egne forpligtelser i følgende tilfælde:

 

 • hvis køberen ikke, ikke rettidigt eller ikke fuldt ud opfylder en eller flere af de forpligtelser, som køberen har over for leverandøren, eller hvis leverandøren har en begrundet mistanke om, at køberen ikke, ikke rettidigt eller ikke fuldt ud vil opfylde forpligtelserne;
 • køberens konkurs, betalingsstandsning eller anbringelse under værgemål og/eller på anden måde, hvis (en begrundet mistanke om) køberens manglende likviditet bliver åbenbar;
 • beslutningen om og/eller gennemførelsen af køberens likvidation, ophør/salg af køberens forretningsaktiviteter, eller hvis arten af køberens forretningsaktiviteter ændres væsentligt efter leverandørens opfattelse;
 • hvis der foretages udlæg i hele eller en del af køberens aktiver, og udlægget ikke ophæves inden for 14 dage;
 • hvis køberen ikke gør det muligt for leverandøren at levere/levere, eller i givet fald ikke samarbejder med leverandøren herom.

Artikel 4 - Ejerskab og fortrolighed af data

 1. Tilbud fra eller afgivet på vegne af leverandøren samt tegninger, beregninger, beskrivelser, modeller, værktøjer og lignende, der stammer fra leverandøren, forbliver leverandørens ejendom.
 2. Køber garanterer over for Leverandøren og vil sikre, at disse tilbud, tegninger, beregninger, beskrivelser, modeller og lignende samt de data, der er indeholdt heri, behandles fortroligt og ikke kopieres, vises eller videregives til tredjemand eller anvendes af tredjemand uden forudgående tilladelse fra Leverandøren.
 3. Alle rettigheder af industriel eller intellektuel art, såsom bl.a. ophavsret, med hensyn til design, tegninger, beregninger, beskrivelser, modeller, arbejdsmetoder og rådgivning, der stammer fra leverandøren, er og/eller forbliver under aftalens udførelse såvel som efterfølgende leverandørens udtrykkelige og eksklusive, umistelige ejendom.

Artikel 5 - Priser

De priser, der indgår i tilbud og aftaler, og som i øvrigt fremgår af specifikationerne, er:

 • eksklusive omsætningsafgift, import- og eksportafgifter og alle andre afgifter og gebyrer, der pålægges af myndighederne;
 • ab fabrik eller ab lager hos leverandørens underleverandør, eller efter leverandørens skøn - ab leverandørens lager;
 • eksklusive emballageomkostninger;
 • eksklusive omkostninger til lastning, forsendelse, aflæsning, transport, forsendelse og forsikring;
 • undtagen samling og andet (service)

Artikel 6 - Leveringsfrister

 1. De leveringsfrister, der er angivet eller aftalt af leverandøren, er kun vejledende og begynder at løbe, når leverandøren har bekræftet aftalen skriftligt, leverandøren er i besiddelse af alle dokumenter, data, tilladelser og lignende, der er nødvendige for aftalens gennemførelse, og alle dertil nødvendige formaliteter er opfyldt, og den af køber skyldige acontobetaling, i det omfang det er aftalt, er modtaget af leverandøren.
 2. En overskridelse af leveringsfristerne giver ikke køberen ret til erstatning eller til ophævelse, suspension eller manglende opfyldelse af en forpligtelse over for leverandøren, undtagen hvis og i det omfang denne overskridelse skyldes grov uagtsomhed fra leverandørens side.

Artikel 7 - Levering, risikooverdragelse og overdragelse af ejendomsretten

 1. Leverandørens levering af varer sker fra leverandørens underleverandørers fabrik eller lager, eller i givet fald - efter leverandørens skøn - fra leverandørens lager. Ex factory eller ex warehouse har følgende betydning: "ab fabrik" i overensstemmelse med INCOTERMS 2000. Leveringen udgør og finder sted, når varerne er klar til afsendelse eller transport til køberen, og køberen er blevet informeret herom. Varerne, herunder opbevaring af varerne, er fra dette tidspunkt for købers regning og risiko. Disse begrænsninger berører ikke leverandørens (udvidede) ejendomsforbehold som omhandlet i artikel 7.3 i disse leveringsbetingelser.
 2. Forsendelse, lastning og forsendelse, transport og aflæsning af varerne sker for købers regning og risiko. Hvis leverandøren sørger for forsendelse, lastning eller forsendelse, transport eller aflæsning af varerne, sker dette ligeledes for købers regning og risiko.
 3. Leverandøren forbeholder sig ejendomsretten til alle varer, der er leveret til køberen, så længe alt det, som køberen skylder leverandøren i henhold til leverancer af varer og yderligere tjenesteydelser, herunder renter og omkostninger, ikke er blevet betalt fuldt ud. Køberen skal efter første anmodning give leverandøren mulighed for at udøve dette ejendomsforbehold på varerne ved at tage varerne tilbage, herunder enhver demontering af varerne, der er nødvendig til dette formål. Køberen vil med henblik herpå efter første anmodning give leverandøren bl.a. uhindret adgang til varerne.

Artikel 8 - Betaling

 1. Betalingen af fakturaer fra leverandøren skal faktisk ske i euro inden for 30 dage efter fakturadatoen til en konto, som leverandøren har anvist, uden nogen form for reduktion, fradrag eller modregning. Medmindre andet er nævnt af leverandøren.
 2. Ud over de lovbestemte bestemmelser om forfald og misligholdelse vil alle leverandørens krav mod køberen desuden straks være fuldt ud forfaldne og betalbare, og køberen vil desuden straks være i misligholdelse med hensyn til opfyldelsen af sine forpligtelser over for leverandøren, uden at der er tale om en opsigelse, i hver af de følgende tilfælde:

 

 • hvis en eventuel gældende betalingsfrist for køberen over for leverandøren overskrides;
 • hvis der indgives eller erklæres en konkursbegæring eller en begæring om betalingsstandsning for køberen;
 • hvis der foretages udlæg i en eller flere af køberens aktiver;
 • hvis (køberens) virksomhed opløses eller likvideres, eller hvis der er truffet en beslutning herom;
 • hvis Køber ikke inden for en af Leverandøren fastsat frist efterkommer en anmodning fra Leverandøren om efter Leverandørens opfattelse at stille tilstrækkelig sikkerhed for opfyldelsen af Køberens forpligtelser til at

 

 1. Fra det tidspunkt, hvor leverandørens krav mod køberen forfalder til betaling, skylder køberen leverandøren en rente på fire procentpoint over den lovbestemte handelsrente, der gælder i henhold til § 119a, bog 6, i den civile lovbog, samt de udenretslige omkostninger i forbindelse med inddrivelse af kravet, som fastsættes til 15 % af det skyldige hovedbeløb, og de retslige omkostninger. Alt dette gælder med forbehold af leverandørens øvrige rettigheder og rettigheder, herunder retten til at suspendere leverandørens personlige forpligtelser og retten til at opsige

Artikel 9: Force majeure

Hvis leverandøren på grund af force majeure af permanent karakter eller i en periode på mere end 30 dage er forhindret i at opfylde aftalen (yderligere), har leverandøren ret til helt eller delvist at ophæve aftalen, uanset om force majeure var forudsigelig, og uden nogen forpligtelse til erstatning, ved hjælp af en meddelelse herom og uden retslig indgriben, uden at dette berører leverandørens ret til betaling fra køberen for de varer og tjenesteydelser, som leverandøren allerede har udført før indtrædelsen af force majeure-situationen, eller i givet fald har leverandøren ret til helt eller delvist at suspendere den (yderligere) opfyldelse af aftalen. Leverandøren vil hurtigst muligt underrette køberen om enhver force majeure-situation.

Artikel 10 - Garanti

 1. Leverandøren garanterer, at hver enkelt vare er i forsvarlig stand i en derfor acceptabel periode fra datoen for leveringen af varen.
 2. Køber er forpligtet til, med risiko for at miste ethvert garantikrav, at undersøge og afprøve varerne inden for 14 dage efter leveringen for eventuelle mangler. Køberen skal, ligeledes med risiko for at miste garantiretten, skriftligt meddele leverandøren eventuelle konstaterede mangler senest otte dage efter, at disse mangler er blevet opdaget, eller efter at disse mangler med rimelighed burde have været
 3. Leverandøren yder ingen garanti for fejl, der (delvist) skyldes installation, montering, ændring eller reparation af varerne af andre end leverandøren, utilstrækkelig eller forkert vedligeholdelse af varerne, forkert brug af varerne eller sædvanlig slitage af varerne.
 4. Køber kan ikke gøre garantikrav gældende over for leverandøren, hvis køber på tidspunktet for disse kravs opståen eller på et hvilket som helst senere tidspunkt er i restance med hensyn til opfyldelsen af en forpligtelse over for leverandøren.
 5. I tilfælde af et gyldigt garantikrav fra Køberens side vil Leverandøren efter Leverandørens skøn (i) erstatte (lade erstatte) de pågældende varer eller (ii) levere erstatningsvarer eller (iii) kreditere den pris, som Køber har betalt for de pågældende varer. I tilfælde af at Leverandøren ønsker at reparere (lade reparere) varerne, vil Køber give Køber mulighed for at gøre dette. Hvis leverandøren vælger at levere erstatningsvarer eller kreditere den betalte pris, bliver de oprindeligt leverede varer leverandørens ejendom, og køberen er forpligtet til efter første anmodning at levere disse varer tilbage til leverandøren.
 6. Leverandørens manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til denne artikel udgør ikke en grund for køberen til at suspendere opfyldelsen af køberens forpligtelser over for leverandøren eller til at opsige nogen af de forpligtelser, som leverandøren har over for køberen, eller til at opsige nogen af de forpligtelser, som leverandøren har over for køberen.

Artikel 11 - Ansvar og skadesløsholdelse

 1. Leverandørens ansvar er i alle tilfælde begrænset til opfyldelse af de garantiforpligtelser, der er beskrevet i artikel 10 i disse leveringsbetingelser. Leverandørens ansvar for skader, som køberen eller tredjemand måtte lide, er derfor udtrykkeligt udelukket, undtagen i det omfang disse skader er en direkte følge af grov uagtsomhed fra leverandørens side.
 2. I det omfang en producent af varerne eller en underleverandør til leverandøren har begrænset sin garanti eller sit ansvar over for leverandøren yderligere end den begrænsning af garantien og begrænsningen af leverandørens ansvar, der følger af artikel 10 og 11.1 i disse leveringsbetingelser, gælder den længerevarende begrænsning af garantien og begrænsningen af denne producents eller underleverandørs ansvar mellem leverandøren og køberen.
 3. Køberen er forpligtet til at holde leverandøren skadesløs og yde erstatning for alle krav fra tredjemand om erstatning for skader forårsaget af mangler ved varer leveret af leverandøren.
 4. Leverandøren er ikke ansvarlig for følgeskader af nogen art (herunder tab af forretningsforbindelser, tabt fortjeneste og/eller skade på ens image).
 5. Uanset bestemmelserne i artikel 11.1 til og med 11.4 i disse generelle leveringsbetingelser er det i tilfælde af leverandørens erstatningsansvar kun den skade, som leverandøren er forsikret for, der er berettiget til erstatning, og denne erstatning vil ikke overstige det beløb, som leverandørens forsikring dækker. Hvis forsikringen under alle omstændigheder ikke giver dækning eller ikke udbetaler, og leverandøren er ansvarlig, er leverandørens ansvar begrænset til det dobbelte af fakturabeløbet.

Artikel 12 - Gældende ret og tvister

 1. Det er udelukkende den nederlandske lovgivning, der gælder for alle aftaler og tilbud fra eller afgivet på vegne af leverandøren og for forhandlinger i forbindelse med
 2. I første instans har Rotterdam District Court kompetence til at afgøre tvister vedrørende aftaler, tilbud fra eller afgivet på vegne af leverandøren og forhandlinger i forbindelse hermed, uden at dette berører leverandørens ret til at indbringe en tvist for en anden retsinstans med kompetence i henhold til de gældende
 3. Hvis Køber på grundlag af gældende lovgivning, disse generelle vilkår og betingelser eller i givet fald på grundlag af en aftale er ansvarlig, og Leverandøren i den forbindelse sagsøges af en tredjepart, vil Køber fuldt ud holde Leverandøren skadesløs og erstatte Leverandøren for den skade, som Leverandøren har lidt.

Generel kontakt

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Nederlandene

Servicecenter

Til alle dine spørgsmål om service

Se servicecenter
GMS-Instruments-hq