Maritime_Industrie

Provisiebeleid

Privacybeleid

Het verheugt ons dat u belangstelling hebt getoond voor onze onderneming. Gegevensbescherming heeft voor de directie van GMS Instruments een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina's van GMS Instruments is mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens; als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, geschiedt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op GMS Instruments. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de reikwijdte en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft GMS Instruments talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter in principe veiligheidsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens via alternatieve middelen, bijvoorbeeld per telefoon, aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van GMS Instruments is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen willen wij eerst de gebruikte terminologie toelichten.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

a) Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

c) Verwerking

Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e) Profilering

Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om aspecten met betrekking tot diens arbeidsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verantwoordelijke voor de verwerking of verantwoordelijke voor de verwerking

De voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden bepaald.

h) Bewerker

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet aan derden. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, naar gelang van de doeleinden van de verwerking.

j) Derde

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Controller in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

GMS Instruments

Driemanssteeweg 190

3084 CB Rotterdam

Zuid-Holland

Telefoon: 0031102938888

E-mail: info@gms-instruments.nl

Website: https://gms-instruments.com

3. Cookies

De internetpagina's van GMS Instruments maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Aan de hand van de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan GMS Instruments de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kan de informatie en het aanbod op onze website worden geoptimaliseerd met het oog op de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor de gebruiker te vergemakkelijken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website toegangsgegevens in te voeren, omdat dit door de website wordt overgenomen en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een webwinkel. De webwinkel onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft gelegd.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en zo het plaatsen van cookies definitief weigeren. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

4. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van GMS Instruments verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Verzameld kunnen worden (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website vanwaar een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers), (4) de sub-websites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt GMS Instruments geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te waarborgen en (4) de wetshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert GMS Instruments anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen en een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens van een betrokkene opgeslagen.

5. Contact mogelijkheid via de website

De website van GMS Instruments bevat informatie die een snelle elektronische contact naar onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, met inbegrip van een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene per e-mail of via een contact formulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

6. Routinematig wissen en afschermen van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de persoonsgegevens van de betrokkene slechts verwerken en opslaan gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wetten of voorschriften waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.

Indien het opslagdoel niet van toepassing is, of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig afgeschermd of gewist overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

7. Rechten van de betrokkene

a) Bevestigingsrecht

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Indien een betrokkene van dit recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij of zij te allen tijde contact elke werknemer van de voor de verwerking verantwoordelijke raadplegen.

b) Recht van toegang

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde kosteloos informatie over zijn opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

de doeleinden van de verwerking;

de betrokken categorieën persoonsgegevens;

de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt bepaald;

het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verlangen, of om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;

het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan;

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsook over het belang en de beoogde gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Voorts heeft de betrokkene het recht te vernemen of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene recht op informatie over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Indien een betrokkene van dit recht op toegang gebruik wenst te maken, kan hij of zij te allen tijde contact elke werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking raadplegen.

c) Recht op correctie

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact elke werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat zijn persoonsgegevens zonder onnodige vertraging worden gewist, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR, of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de GDPR.
Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst te verzoeken om het wissen van de door GMS Instruments opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact elke werknemer van de controller. Een werknemer van GMS Instruments zal er onverwijld voor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot wissen wordt voldaan.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht dat alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens door die voor de verwerking verantwoordelijken worden gewist, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van GMS Instruments zal in individuele gevallen de nodige maatregelen regelen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.

De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar gemaakt tegen verwerking in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst te verzoeken om beperking van de verwerking van de door GMS Instruments opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact elke medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van GMS Instruments zal de beperking van de verwerking regelen.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht om deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR, en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, wanneer dit technisch haalbaar is en geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact elke werknemer van GMS Instruments.

g) Recht van bezwaar

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

GMS Instruments zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien GMS Instruments persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt bij GMS Instruments tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal GMS Instruments de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens door GMS Instruments voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Teneinde het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact elke werknemer van GMS Instruments. Bovendien staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht van bezwaar via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze aanmerkelijk treft, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin ook passende maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, treft GMS Instruments passende maatregelen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn standpunt kenbaar te maken en om het besluit te betwisten.

Indien de betrokkene de rechten betreffende geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact elke werknemer van GMS Instruments.

i) Recht om de toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact elke werknemer van GMS Instruments.

8. Gegevensbescherming voor aanvragen en de aanvraagprocedures

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de verwerking van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant overeenkomstige sollicitatiedocumenten per e-mail of via een webformulier op de website bij de verantwoordelijke voor de verwerking indient. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na de kennisgeving van het weigeringsbesluit automatisch gewist, mits geen andere legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking zich tegen het wissen verzetten. Een ander gerechtvaardigd belang in deze relatie is bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

9. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Op deze website heeft de controller de component van Google Analytics (met de anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waar iemand vandaan komt (de zogenaamde referrer), welke subpagina's zijn bezocht, of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Webanalyse wordt vooral gebruikt voor de optimalisering van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame te maken.

De beheerder van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de controller de toepassing "_gat. _anonymizeIp". Door middel van deze toepassing wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd wanneer hij vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte onze websites bezoekt.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van het verkeer op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te maken die de activiteiten op onze websites weergeven, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze internetsite voor ons te verrichten.

Google Analytics plaatst een cookie op het informaticasysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep op een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google Analytics-component doorgeven met het oog op onlinereclame en de afrekening van provisies aan Google. In de loop van deze technische procedure verkrijgt de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere dient om de herkomst van bezoekers en kliks te begrijpen en om vervolgens provisies af te rekenen.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang plaatsvond en de frequentie van de bezoeken van de betrokkene aan onze website. Bij elk bezoek aan onze internetsite worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Google Analytics gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en die verband houden met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en de mogelijkheid om zich daartegen te verzetten. Daartoe moet de betrokkene een browser add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript dat gegevens en informatie over het bezoek van internetpagina's niet aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-ons wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, dan moet de betrokkene de browser add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Indien de browser-add-on door de betrokkene of een andere persoon die tot zijn bevoegdheid behoort, werd verwijderd of uitgeschakeld, is het mogelijk de browser-add-on opnieuw te installeren of te reactiveren.

Verdere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google zijn te vinden onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder toegelicht onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

10. GMS Instruments gebruikt Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze dienst en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt onze gebruikerservaring beter te begrijpen (bijv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, welke links ze kiezen om op te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat onze dienst te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), de schermgrootte van het apparaat, het apparaattype (unieke apparaatidentificatie), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar, noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of te matchen met verdere gegevens over een individuele gebruiker. Voor meer details, zie Hotjar's privacybeleid.

11. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google+

Op deze website heeft de controller de Google+ knop als onderdeel geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een onlinegemeenschap, die doorgaans gebruikers in staat stelt met elkaar te communiceren en in een virtuele ruimte met elkaar in contact te treden. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder meer privéprofielen aanmaken, foto's uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

De exploitatiemaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de controller wordt beheerd en waarop een Google+-knop is geïntegreerd, downloadt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch een weergave van de overeenkomstige Google+-knop van Google via de respectieve Google+-knopcomponent. In de loop van deze technische procedure wordt Google geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ vindt u onder https://developers.google.com/+/.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google bij elke oproep van de betrokkene op onze website en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website, welke specifieke subpagina's van onze internetpagina door de betrokkene zijn bezocht. Deze informatie wordt via de Google+-knop verzameld en Google koppelt deze aan de desbetreffende Google+-account van de betrokkene.

Als de betrokkene op de op onze website geïntegreerde Google+ knop klikt en zo een Google+ 1 aanbeveling geeft, dan wijst Google deze informatie toe aan de persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google+ 1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft aanvaard. Vervolgens wordt een door de betrokkene op deze website gegeven Google+ 1-aanbeveling samen met andere persoonsgegevens, zoals de door de betrokkene gebruikte Google+-accountnaam en de opgeslagen foto, opgeslagen en verwerkt in andere Google-diensten, zoals zoekresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op internetpagina's of in verband met advertenties. Ook kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere bij Google opgeslagen persoonsgegevens. Google registreert deze persoonlijke informatie verder met als doel de verschillende Google-diensten te verbeteren of te optimaliseren.

Via de Google+-knop ontvangt Google informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website bij Google+ is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+-knop klikt of niet.

Als de betrokkene geen persoonlijke gegevens aan Google wil doorgeven, kan hij of zij dit verhinderen door uit te loggen uit zijn Google+ account voordat hij of zij onze website oproept.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Meer referenties van Google over de Google+ 1-button zijn te vinden onder https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

12. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Twitter

Op deze website heeft de verantwoordelijke voor de verwerking onderdelen van Twitter geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde "tweets", d.w.z. korte berichten van maximaal 280 tekens, kunnen publiceren en verspreiden. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor degenen die niet op Twitter zijn ingelogd. De tweets worden ook getoond aan zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Verder biedt Twitter de mogelijkheid om een breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

De exploitatiemaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de controller wordt beheerd en waarop een Twitter-component (Twitter-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd een weergave van de desbetreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-buttons vindt u onder https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tijdens deze technische procedure verneemt Twitter welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is een doorgifte van de inhoud van deze website om onze gebruikers in staat te stellen deze webpagina in de digitale wereld te introduceren en onze bezoekersaantallen te verhogen.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Twitter is ingelogd, detecteert Twitter bij elke oproep van de betrokkene op onze website en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetpagina welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Twitter-component en gekoppeld aan de desbetreffende Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-buttons klikt, wijst Twitter deze informatie toe aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.

Twitter ontvangt via de Twitter-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, voor zover de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website bij Twitter is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Twitter voor de betrokkene niet wenselijk is, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar Twitter-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter kunnen worden geraadpleegd onder https://twitter.com/privacy?lang=en.

13. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van YouTube

Op deze website heeft de controller onderdelen van YouTube geïntegreerd. YouTube is een videoportaal op het internet waarop uitgevers van video's en andere gebruikers gratis videoclips kunnen plaatsen, die ook gratis kunnen worden bekeken, beoordeeld en becommentarieerd. Op YouTube kunnen alle soorten video's worden gepubliceerd, dus zowel volledige films en tv-uitzendingen, als muziekvideo's, trailers en video's die door gebruikers via het internetportaal zijn gemaakt.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VERENIGDE STATEN. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch verzocht een weergave van de desbetreffende YouTube-component te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tijdens deze technische procedure komen YouTube en Google te weten welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene is ingelogd op YouTube, herkent YouTube bij elke oproep naar een subpagina die een YouTube-video bevat, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website is ingelogd op YouTube; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google voor de betrokkene niet wenselijk is, kan de overdracht worden verhinderd indien de betrokkene zich afmeldt bij zijn eigen YouTube-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De bepalingen inzake gegevensbescherming van YouTube, beschikbaar op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

14. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Art. 6(1) lit. a GDPR dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of voor het verlenen van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het nakomen van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6(1) lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde moet worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6(1) lit. d GDPR. Ten slotte zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Deze rechtsgrond wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is met het oog op de legitieme belangen die ons bedrijf of een derde nastreeft, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn bijzonder toelaatbaar omdat ze door de Europese wetgever uitdrukkelijk zijn vermeld. Hij was van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een cliënt is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

15. De gerechtvaardigde belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6(1) lit. f GDPR is ons legitieme belang het uitvoeren van onze activiteiten ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

16. Duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor het bepalen van de bewaartermijn van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van die termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, zolang ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het aangaan van een overeenkomst.

17. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijk of contractueel vereiste; Vereiste om een overeenkomst te sluiten; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking van deze gegevens

Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens heeft tot gevolg dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene elke medewerker contact raadplegen. De medewerker verduidelijkt aan de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor de sluiting van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

18. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Algemeen contact

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Nederland
GMS-Instruments-hq