Maritime_Industrie

Polityka prowiantowa

Polityka prywatności

Bardzo się cieszymy, że wykazali Państwo zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych osobowych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa GMS Instruments. Korzystanie ze stron internetowych GMS Instruments jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeżeli jednak podmiot danych chce skorzystać ze specjalnych usług przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstaw ustawowych do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę od osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym kraju na stronie GMS Instruments. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo chciałoby poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych o przysługujących im prawach.

Jako administrator danych, GMS Instruments wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak internetowe transmisje danych mogą z zasady posiadać luki w zabezpieczeniach, dlatego nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każdy podmiot danych ma możliwość przekazania nam danych osobowych za pomocą alternatywnych środków, np. telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych osobowych GMS Instruments opiera się na terminach stosowanych przez europejskiego ustawodawcę przy przyjmowaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Nasza deklaracja ochrony danych powinna być czytelna i zrozumiała dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić stosowaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy między innymi następujących terminów:

a) Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na identyfikator taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b) Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania danych

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) Profilowanie

Profilowanie oznacza jakąkolwiek formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Kontroler lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

h) Procesor

Przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego zapytania zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, stosownie do celów przetwarzania.

j) Strona trzecia

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający oraz osoby, które na mocy bezpośredniego upoważnienia administratora danych lub podmiotu przetwarzającego są uprawnione do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, to każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, przez co osoba ta, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych na potrzeby ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych jest:

GMS Instruments

Driemanssteeweg 190

3084 CB Rotterdam

Zuid-Holland

Telefon: 0031102938888

Email: info@gms-instruments.nl

Strona internetowa: https://gms-instruments.com

3. Cookies

Strony internetowe GMS Instruments wykorzystują pliki cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookies. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. ID pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą zostać przyporządkowane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisany został plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę podmiotu dats od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora plików cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookies, GMS Instruments może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookies.

Za pomocą plików cookie można zoptymalizować informacje i oferty na naszej stronie internetowej z myślą o użytkowniku. Pliki cookie umożliwiają nam, jak już wcześniej wspomniano, rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej korzystający z plików cookie nie musi np. przy każdym wejściu na stronę internetową podawać danych dostępowych, ponieważ są one przejmowane przez stronę internetową, a plik cookie jest w ten sposób zapisywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pośrednictwem pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może trwale odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być całkowicie możliwe do wykorzystania.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa GMS Instruments gromadzi szereg danych ogólnych i informacji, gdy podmiot danych lub system automatyczny wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być (1) typy i wersje przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej strony (tzw. referrery), (4) podstrony, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą być wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, GMS Instruments nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej, jak również jej reklamy, (3) zapewnienia długotrwałej żywotności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego GMS Instruments analizuje anonimowo zebrane dane i informacje w sposób statystyczny, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Strona internetowa GMS Instruments zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Nie ma miejsca przekazywanie tych danych osobowych osobom trzecim.

6. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie, w jakim jest to przyznane przez ustawodawcę europejskiego lub innych ustawodawców w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega administrator.

Jeśli cel przechowywania nie ma zastosowania lub jeśli upływa okres przechowywania zalecany przez ustawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

b) Prawo dostępu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bezpłatnej informacji o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym czasie oraz kopii tych informacji. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie przyznają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

cele przetwarzania danych;

kategorie danych osobowych, których to dotyczy;

odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

jeśli to możliwe, przewidywany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;

istnienia prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

o istnieniu prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego;

jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje na temat ich źródła;

istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki, a także znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

c) Prawo do sprostowania

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania nieścisłych danych osobowych jej dotyczących. Uwzględniając cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora usunięcia dotyczących jej danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator ma obowiązek usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących podstaw, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

Dane osobowe nie są już konieczne w odniesieniu do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR i gdy nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
Podmiot danych wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub podmiot danych wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 2 GDPR.
Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego w prawie Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 GDPR.
Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez GMS Instruments, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik GMS Instruments niezwłocznie zapewni, że żądanie usunięcia danych zostanie niezwłocznie spełnione.

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe i jest zobowiązany na podstawie art. 17 ust. 1 do usunięcia danych osobowych, to biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, podejmuje rozsądne kroki, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających dane osobowe, że podmiot danych zażądał usunięcia przez tych administratorów wszelkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii lub replikacji, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownicy GMS Instruments zorganizują niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda zamiast tego ograniczenia ich wykorzystywania.

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.

Jeśli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez GMS Instruments, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik GMS Instruments zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każdy podmiot danych ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma on prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR, lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 GDPR, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do bezpośredniego przekazywania danych osobowych od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie wpływa to negatywnie na prawa i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem GMS Instruments.

g) Prawo do sprzeciwu

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) GDPR. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

GMS Instruments nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że wykażemy ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli GMS Instruments przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zgłosi GMS Instruments sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, GMS Instruments nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez GMS Instruments dotyczących jej danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z każdym pracownikiem GMS Instruments. Ponadto osoba, której dane dotyczą, może w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE skorzystać z prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany, przy użyciu specyfikacji technicznych.

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych, w tym profilowanie

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące jej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile decyzja (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania, umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które ustanawia także odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, GMS Instruments wdroży odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz jej uzasadnionych interesów, a przynajmniej prawa do uzyskania interwencji człowieka ze strony administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnych, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem GMS Instruments.

i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem GMS Instruments.

8. Ochrona danych w odniesieniu do wniosków i procedur składania wniosków

Administrator danych zbiera i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu realizacji procedury składania wniosków. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca przekazuje administratorowi danych odpowiednie dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza internetowego na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi. Jeżeli administrator danych nie zawrze z wnioskodawcą umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji odmownej, o ile nie sprzeciwiają się temu inne uzasadnione interesy administratora danych. Innym uzasadnionym interesem w tej relacji jest np. ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

9. Przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizatora). Google Analytics jest usługą analityki internetowej. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analizowanie danych o zachowaniu osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analityki internetowej zbiera między innymi dane o tym, z jakiej strony internetowej dana osoba przyszła (tzw. referrer), jakie podstrony były odwiedzane lub jak często i przez jaki czas dana podstrona była przeglądana. Analityka internetowa wykorzystywana jest głównie do optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem składnika Google Analytics jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Do analizy stron internetowych poprzez Google Analytics administrator wykorzystuje aplikację "_gat. _anonymizeIp". Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany przez Google i anonimizowany w przypadku dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa umawiającego się w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej oraz do tworzenia raportów online, które pokazują aktywność na naszych stronach internetowych, a także do świadczenia dla nas innych usług dotyczących korzystania z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie, Google jest w stanie analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i w której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przekazuje dane za pośrednictwem komponentu Google Analytics w celu reklamy online i rozliczenia prowizji dla Google. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, co służy Google między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie tworzenia rozliczeń prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, miejsce, z którego nastąpił dostęp, oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej takie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pomocą procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak podano powyżej, w każdej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale odmówić ustawiania plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google Analytics ustawienie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już wykorzystywane przez Google Analytics mogą zostać w każdej chwili usunięte za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych, które są generowane przez Google Analytics, a które są związane z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również wobec przetwarzania tych danych przez Google oraz szansę wykluczenia tego. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics poprzez JavaScript, że wszelkie dane i informacje o odwiedzinach stron internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatków do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub nowo zainstalowany, wówczas osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatki do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, której można przypisać zakres kompetencji, lub jest wyłączony, możliwe jest wykonanie ponownej instalacji lub reaktywacji dodatków do przeglądarki.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych w Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oraz pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Więcej informacji na temat Google Analytics znajduje się pod następującym linkiem https://www.google.com/analytics/.

10. GMS Instruments używa Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować tę usługę i doświadczenie. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na jakich stronach, jakie linki wybierają do kliknięcia, co użytkownicy robią, a czego nie lubią, itp.), a to pozwala nam budować i utrzymywać nasz serwis z uwzględnieniem informacji zwrotnych od użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do gromadzenia danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach (w szczególności adres IP urządzenia (przechwytywany i przechowywany wyłącznie w formie zanonimizowanej), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizacja geograficzna (tylko kraj), preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej). Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani my nigdy nie wykorzystamy tych informacji do identyfikacji poszczególnych użytkowników ani do dopasowania ich do dalszych danych o indywidualnym użytkowniku. Więcej szczegółów można znaleźć w polityce prywatności Hotjar.

11. Przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące stosowania i korzystania z Google+

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował przycisk Google+ jako element. Google+ jest tak zwaną siecią społecznościową. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikację ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub biznesowych. Google+ umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej m.in. tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i tworzenie sieci poprzez prośby o znajomych.

Firmą operacyjną Google+ jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych automatycznie pobiera wyświetlenie odpowiedniego przycisku Google+ firmy Google poprzez odpowiedni komponent przycisku Google+. W trakcie tej procedury technicznej Google jest informowany o tym, jaka konkretnie podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez podmiot danych. Bardziej szczegółowe informacje na temat Google+ dostępne są pod adresem https://developers.google.com/+/.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Google+, Google rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, jakie konkretne podstrony naszej strony internetowej były odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane za pośrednictwem przycisku Google+ i Google dopasowuje je do odpowiedniego konta Google+ powiązanego z osobą, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie na przycisk Google+ zintegrowany na naszej stronie internetowej i w ten sposób udzieli rekomendacji Google+ 1, wówczas Google przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe. Google przechowuje rekomendację Google+ 1 osoby, której dane dotyczą, udostępniając ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Następnie rekomendacja Google+ 1 udzielona przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, i zapisane zdjęcie, jest przechowywana i przetwarzana w innych usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania wyszukiwarki Google, konto Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, np. na stronach internetowych lub w odniesieniu do reklam. Google jest również w stanie powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi zapisanymi w Google. Google zapisuje dalej te dane osobowe w celu poprawy lub optymalizacji różnych usług Google.

Poprzez przycisk Google+ Google otrzymuje informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, w momencie wywołania naszej strony internetowej jest zalogowana w Google+. Dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie czy nie kliknie na przycisk Google+.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce przekazywać danych osobowych do Google, może zapobiec takiej transmisji, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Dalsze informacje oraz postanowienia Google dotyczące ochrony danych można uzyskać pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Więcej referencji od Google na temat przycisku Google+ 1 można uzyskać pod adresem https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

12. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z Twittera

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował elementy serwisu Twitter. Twitter jest wielojęzycznym, publicznie dostępnym serwisem mikroblogowym, na którym użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości, których długość jest ograniczona do 280 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla wszystkich, także tych, którzy nie są zalogowani na Twitterze. Tweety są również wyświetlane tzw. followersom danego użytkownika. Followers to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety danego użytkownika. Ponadto Twitter pozwala na zwrócenie się do szerokiej publiczności poprzez hashtagi, linki lub retweety.

Firmą operacyjną Twittera jest Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano element Twittera (przycisk Twittera), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego elementu Twittera. Dalsze informacje na temat przycisków Twittera są dostępne pod adresem https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W trakcie tej procedury technicznej Twitter uzyskuje wiedzę o tym, jaka konkretnie podstrona naszej strony internetowej była odwiedzana przez podmiot danych. Celem integracji komponentu Twittera jest retransmisja treści tej strony internetowej, aby umożliwić naszym użytkownikom wprowadzenie tej strony internetowej do świata cyfrowego i zwiększyć liczbę naszych odwiedzających.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dotyczą dane, i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, która konkretnie podstrona naszej strony internetowej została przez nią odwiedzona. Informacje te są gromadzone przez komponent Twittera i kojarzone z odpowiednim kontem Twittera podmiotu danych. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, kliknie na jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, wówczas Twitter przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dotyczą dane, i zapisuje je.

Twitter otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Twittera, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, o ile osoba ta jest zalogowana na Twitterze w momencie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba ta kliknie na komponent Twittera, czy nie. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, nie życzy sobie takiego przekazywania informacji do Twittera, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych w serwisie Twitter można uzyskać dostęp pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=en.

13. Przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące stosowania i korzystania z YouTube

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował elementy serwisu YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom filmów bezpłatne ustawianie klipów wideo i innych użytkowników, co zapewnia również ich bezpłatne oglądanie, recenzowanie i komentowanie. YouTube umożliwia publikowanie wszelkiego rodzaju filmów, dzięki czemu użytkownik ma dostęp zarówno do pełnych filmów i audycji telewizyjnych, jak i do teledysków, zwiastunów oraz filmów tworzonych przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.

Firmą operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo z YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu YouTube. Dalsze informacje o YouTube można uzyskać pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/en/. W trakcie tej procedury technicznej YouTube i Google uzyskują wiedzę o tym, jaką konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedził podmiot danych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje przy każdym wywołaniu podstrony zawierającej film YouTube, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot danych. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google otrzymają za pośrednictwem komponentu YouTube informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, w momencie wywołania naszej strony internetowej jest zalogowana w YouTube; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba ta kliknie na film YouTube, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, można zapobiec ich dostarczaniu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się z własnego konta na YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Przepisy YouTube dotyczące ochrony danych, dostępne pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

14. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. a GDPR służy jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np. w przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b GDPR. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, przez który wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c GDPR. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi w naszej firmie i jego nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wtedy przetwarzanie byłoby oparte na art. 6(1) lit. d GDPR. Wreszcie, operacje przetwarzania mogłyby być oparte na art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Ta podstawa prawna jest stosowana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których takie interesy są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. Uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 GDPR).

15. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych lub przez stronę trzecią

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f GDPR naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

16. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Kryterium, na podstawie którego określa się okres przechowywania danych osobowych, jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już konieczne do realizacji umowy lub rozpoczęcia umowy.

17. Podanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; Wymóg niezbędny do zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, podania danych osobowych; ewentualne konsekwencje niepodania tych danych

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umowy). Czasami do zawarcia umowy może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nią umowę. Nieprzekazanie danych osobowych skutkowałoby tym, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych.

18. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Kontakt ogólny

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Holandia

Centrum serwisowe

Na wszystkie pytania dotyczące serwisu

Zobacz centrum serwisowe

Media społecznościowe

GMS-Instruments-hq