Maritime_Industrie

Provacy-politikk

Retningslinjer for personvern

Vi er veldig glade for at du har vist interesse for vår virksomhet. Personvern er av særlig høy prioritet for ledelsen av GMS Instruments. Bruk av nettsidene til GMS Instruments er mulig uten å oppgi personopplysninger, men hvis en registrert ønsker å bruke spesielle bedriftstjenester via nettstedet vårt, kan det bli nødvendig å behandle personopplysninger. Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig og det ikke finnes noe lovfestet grunnlag for slik behandling, innhenter vi vanligvis samtykke fra den registrerte.

Behandlingen av personopplysninger, for eksempel navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer til en registrert, skal alltid være i tråd med personvernforordningen (GDPR) og i samsvar med de landspesifikke personvernbestemmelsene som gjelder for GMS Instruments. Ved hjelp av denne personvernerklæringen ønsker vår virksomhet å informere allmennheten om arten, omfanget og formålet med personopplysningene vi samler inn, bruker og behandler. Videre informeres de registrerte ved hjelp av denne personvernerklæringen om rettighetene de har krav på.

Som behandlingsansvarlig har GMS Instruments iverksatt en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre best mulig beskyttelse av personopplysninger som behandles på dette nettstedet. Internettbaserte dataoverføringer kan imidlertid i prinsippet ha sikkerhetshull, slik at absolutt beskyttelse ikke kan garanteres. Av denne grunn står enhver registrert fritt til å overføre personopplysninger til oss på alternative måter, f.eks. via telefon.

1. Definisjoner

Personvernerklæringen til GMS Instruments er basert på vilkårene som ble brukt av den europeiske lovgiveren ved vedtakelsen av den generelle personvernforordningen (GDPR). Vår personvernerklæring skal være leselig og forståelig for allmennheten, så vel som for våre kunder og forretningspartnere. For å sikre dette vil vi først forklare terminologien som brukes.

I denne personvernerklæringen bruker vi blant annet følgende begreper:

a) Personopplysninger

Med personopplysninger menes enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person ("den registrerte"). En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for den fysiske personens fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

b) Den registrerte

Den registrerte er enhver identifisert eller identifiserbar fysisk person hvis personopplysninger behandles av den behandlingsansvarlige.

c) Behandling

Behandling er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger eller en samling av personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller enhver annen form for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

d) Begrensning av behandlingen

Begrensning av behandling er merking av lagrede personopplysninger med sikte på å begrense behandlingen av dem i fremtiden.

e) Profilering

Med profilering menes enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som består i bruk av personopplysninger for å vurdere bestemte personlige forhold knyttet til en fysisk person, særlig for å analysere eller forutsi forhold vedrørende den fysiske personens arbeidsprestasjoner, økonomiske situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, oppholdssted eller bevegelser.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan tilskrives en bestemt registrert uten bruk av tilleggsopplysninger, forutsatt at slike tilleggsopplysninger oppbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene ikke tilskrives en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

g) Behandlingsansvarlig eller behandlingsansvarlig med ansvar for behandlingen

Behandlingsansvarlig eller behandlingsansvarlig er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighet, institusjon eller annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålene med og midlene for behandlingen av personopplysninger; dersom formålene med og midlene for slik behandling er fastsatt i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett, kan den behandlingsansvarlige eller de særlige kriteriene for utpeking av denne fastsettes i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett.

h) Databehandler

Databehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

i) Mottaker

Mottaker er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, et byrå eller et annet organ som personopplysningene utleveres til, enten det er en tredjepart eller ikke. Offentlige myndigheter som kan motta personopplysninger innenfor rammen av en bestemt undersøkelse i samsvar med unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett, skal imidlertid ikke anses som mottakere; disse offentlige myndighetenes behandling av disse opplysningene skal være i samsvar med gjeldende personvernregler i henhold til formålet med behandlingen.

j) Tredjepart

Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller organ som ikke er den registrerte, den behandlingsansvarlige, databehandleren eller personer som under den behandlingsansvarliges eller databehandlerens direkte myndighet er autorisert til å behandle personopplysninger.

k) Samtykke

Samtykke fra den registrerte er enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra den registrerte der han eller hun ved en erklæring eller en tydelig bekreftende handling gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger som gjelder ham eller henne.

2. Navn og adresse til den behandlingsansvarlige

Behandlingsansvarlig i henhold til den generelle personvernforordningen (GDPR), annen personvernlovgivning som gjelder i EUs medlemsstater og andre bestemmelser knyttet til personvern er:

GMS Instruments

Driemanssteeweg 190

3084 CB Rotterdam

Zuid-Holland

Tlf: 0031102938888

E-post: info@gms-instruments.nl

Nettsted: https://gms-instruments.com

3. Informasjonskapsler

Nettsidene til GMS Instruments bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres i et datasystem via en nettleser.

Mange nettsteder og servere bruker informasjonskapsler. Mange informasjonskapsler inneholder en såkalt informasjonskapsel-ID. En informasjonskapsel-ID er en unik identifikator for informasjonskapselen. Den består av en tegnstreng som gjør at nettsider og servere kan tilordnes den spesifikke nettleseren der informasjonskapselen ble lagret. Dette gjør det mulig for besøkte nettsteder og servere å skille den enkelte nettleseren til datasubjektet fra andre nettlesere som inneholder andre informasjonskapsler. En bestemt nettleser kan gjenkjennes og identifiseres ved hjelp av den unike informasjonskapsel-ID-en.

Ved hjelp av informasjonskapsler kan GMS Instruments tilby brukerne av dette nettstedet mer brukervennlige tjenester som ikke ville vært mulig uten informasjonskapsler.

Ved hjelp av en informasjonskapsel kan informasjonen og tilbudene på nettstedet vårt optimaliseres med tanke på brukeren. Informasjonskapsler lar oss, som tidligere nevnt, gjenkjenne brukerne av nettstedet vårt. Formålet med denne gjenkjennelsen er å gjøre det enklere for brukerne å bruke nettstedet vårt. Nettstedsbrukeren som bruker informasjonskapsler, trenger f.eks. ikke å oppgi tilgangsdata hver gang nettstedet åpnes, fordi dette overtas av nettstedet, og informasjonskapselen lagres dermed på brukerens datasystem. Et annet eksempel er informasjonskapselen i en handlekurv i en nettbutikk. Nettbutikken husker artiklene som en kunde har lagt i den virtuelle handlekurven via en informasjonskapsel.

Den registrerte kan når som helst forhindre at informasjonskapsler plasseres via nettstedet vårt ved hjelp av en tilsvarende innstilling i nettleseren som brukes, og kan dermed permanent nekte plassering av informasjonskapsler. Videre kan allerede innstilte informasjonskapsler slettes når som helst via en nettleser eller annen programvare. Dette er mulig i alle populære nettlesere. Hvis den registrerte deaktiverer innstillingen av informasjonskapsler i nettleseren som brukes, kan det hende at ikke alle funksjonene på nettstedet vårt kan brukes fullt ut.

4. Innsamling av generelle data og informasjon

Nettstedet GMS Instruments samler inn en rekke generelle data og informasjon når en registrert eller et automatisert system åpner nettstedet. Disse generelle dataene og opplysningene lagres i serverens loggfiler. Innhentet kan være (1) nettlesertyper og -versjoner som brukes, (2) operativsystemet som brukes av tilgangssystemet, (3) nettstedet som et tilgangssystem når nettstedet vårt fra (såkalte henvisere), (4) undernettsteder, (5) dato og klokkeslett for tilgang til nettstedet, (6) en Internett-protokolladresse (IP-adresse), (7) Internett-tjenesteleverandøren til tilgangssystemet og (8) andre lignende data og informasjon som kan brukes i tilfelle angrep på våre IT-systemer.

Ved bruk av disse generelle dataene og informasjonen trekker GMS Instruments ingen konklusjoner om den registrerte. Snarere er denne informasjonen nødvendig for å (1) levere innholdet på nettstedet vårt riktig, (2) optimalisere innholdet på nettstedet vårt samt annonsering, (3) sikre den langsiktige levedyktigheten til våre informasjonsteknologisystemer og nettstedsteknologi, og (4) gi rettshåndhevende myndigheter den informasjonen som er nødvendig for straffeforfølgelse i tilfelle cyberangrep. Derfor analyserer GMS Instruments anonymt innsamlede data og informasjon statistisk, med sikte på å øke databeskyttelsen og datasikkerheten til vår virksomhet, og for å sikre et optimalt beskyttelsesnivå for personopplysningene vi behandler. De anonyme dataene i serverloggfilene lagres atskilt fra alle personopplysninger som oppgis av den registrerte.

5. Kontaktmulighet via nettstedet

Nettstedet GMS Instruments inneholder informasjon som muliggjør rask elektronisk kontakt med vår virksomhet, samt direkte kommunikasjon med oss, som også inkluderer en generell adresse for såkalt elektronisk post (e-postadresse). Hvis en registrert kontakter den behandlingsansvarlige via e-post eller via et kontaktskjema, lagres personopplysningene som overføres av den registrerte automatisk. Slike personopplysninger som overføres på frivillig basis av en registrert til den behandlingsansvarlige, lagres med det formål å behandle eller kontakte den registrerte. Det skjer ingen overføring av disse personopplysningene til tredjeparter.

6. Rutinemessig sletting og blokkering av personopplysninger

Den behandlingsansvarlige skal behandle og lagre personopplysningene til den registrerte bare så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med lagringen, eller så langt dette er fastsatt av den europeiske lovgiveren eller andre lovgivere i lover eller forskrifter som den behandlingsansvarlige er underlagt.

Hvis lagringsformålet ikke er aktuelt, eller hvis en lagringsperiode foreskrevet av den europeiske lovgiveren eller en annen kompetent lovgiver utløper, blokkeres eller slettes personopplysningene rutinemessig i samsvar med lovkravene.

7. Den registrertes rettigheter

a) Rett til bekreftelse

Enhver registrert skal ha rett til å få bekreftelse fra den behandlingsansvarlige på om personopplysninger om vedkommende behandles eller ikke. Dersom en registrert ønsker å benytte seg av denne retten til bekreftelse, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt hos den behandlingsansvarlige.

b) Rett til innsyn

Hver registrert skal ha rett til når som helst å få gratis informasjon fra den behandlingsansvarlige om personopplysningene som er lagret om ham eller henne, og en kopi av denne informasjonen. Videre gir de europeiske direktivene og forordningene den registrerte tilgang til følgende informasjon:

formålet med behandlingen;

de berørte kategoriene av personopplysninger;

mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er eller vil bli utlevert til, særlig mottakere i tredjestater eller internasjonale organisasjoner;

der det er mulig, det planlagte tidsrommet personopplysningene skal lagres, eller, dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette dette tidsrommet;

retten til å anmode den behandlingsansvarlige om retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling av personopplysninger om den registrerte, eller til å motsette seg slik behandling;

retten til å klage til en tilsynsmyndighet;

dersom personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om kilden;

forekomsten av automatisert beslutningstaking, herunder profilering, som nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 4 i personvernforordningen, og, i det minste i disse tilfellene, meningsfull informasjon om logikken som er involvert, samt betydningen og de forventede konsekvensene av slik behandling for den registrerte.

Videre skal den registrerte ha rett til å få informasjon om hvorvidt personopplysninger overføres til en tredjestat eller en internasjonal organisasjon. Dersom dette er tilfelle, skal den registrerte ha rett til å bli informert om de egnede garantiene knyttet til overføringen.

Dersom en registrert ønsker å benytte seg av denne innsynsretten, kan han eller hun når som helst kontakte en hvilken som helst ansatt hos den behandlingsansvarlige.

c) Rett til retting

Enhver registrert skal ha den rett som er gitt av den europeiske lovgiver, til å få uriktige personopplysninger om seg selv rettet av den behandlingsansvarlige uten ugrunnet opphold. Tatt i betraktning formålet med behandlingen skal den registrerte ha rett til å få ufullstendige personopplysninger utfylt, herunder ved å gi en supplerende erklæring.

Hvis en registrert ønsker å utøve denne retten til retting, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt hos den behandlingsansvarlige.

d) Rett til sletting (rett til å bli glemt)

Enhver registrert skal ha rett til å kreve at den behandlingsansvarlige sletter personopplysninger om vedkommende uten ugrunnet opphold, og den behandlingsansvarlige skal ha plikt til å slette personopplysninger uten ugrunnet opphold dersom ett av følgende grunnlag kommer til anvendelse, så lenge behandlingen ikke er nødvendig:

Personopplysningene er ikke lenger nødvendige for formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for.
Den registrerte trekker tilbake samtykket som behandlingen er basert på i henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a) eller artikkel 9 nr. 2 bokstav a), og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen.
Den registrerte motsetter seg behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 1 i personvernforordningen, og det ikke foreligger tungtveiende berettigede grunner for behandlingen, eller den registrerte motsetter seg behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 2 i personvernforordningen.
Personopplysningene er ulovlig behandlet.
Personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den behandlingsansvarlige er underlagt.
Personopplysningene er samlet inn i forbindelse med tilbud av informasjonssamfunnstjenester som nevnt i artikkel 8 nr. 1 i personvernforordningen.
Hvis en av de ovennevnte grunnene gjelder, og en registrert ønsker å be om sletting av personopplysninger som er lagret av GMS Instruments, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt hos den behandlingsansvarlige. En ansatt hos GMS Instruments skal sørge for at anmodningen om sletting etterkommes umiddelbart.

Dersom den behandlingsansvarlige har offentliggjort personopplysninger og i henhold til artikkel 17 nr. 1 er forpliktet til å slette personopplysningene, skal den behandlingsansvarlige, idet det tas hensyn til tilgjengelig teknologi og kostnadene ved gjennomføringen, treffe rimelige tiltak, herunder tekniske tiltak, for å underrette andre behandlingsansvarlige som behandler personopplysningene, om at den registrerte har anmodet om at slike behandlingsansvarlige sletter eventuelle lenker til, eller kopier eller reproduksjoner av, disse personopplysningene, i den grad behandling ikke er nødvendig. En ansatt i GMS Instruments vil iverksette nødvendige tiltak i hvert enkelt tilfelle.

e) Rett til å begrense behandlingen

Hver registrert skal ha rett til å kreve at den behandlingsansvarlige begrenser behandlingen dersom ett av følgende gjelder:

Den registrerte bestrider riktigheten av personopplysningene, i en periode som gjør det mulig for den behandlingsansvarlige å kontrollere riktigheten av personopplysningene.

Behandlingen er ulovlig, og den registrerte motsetter seg sletting av personopplysningene og ber i stedet om at bruken av dem begrenses.

Den behandlingsansvarlige trenger ikke lenger personopplysningene for formålene med behandlingen, men den registrerte trenger dem for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Den registrerte har motsatt seg behandling i henhold til artikkel 21 nr. 1 i personvernforordningen i påvente av at det kontrolleres om den behandlingsansvarliges berettigede grunner veier tyngre enn den registrertes.

Hvis en av de ovennevnte vilkårene er oppfylt, og en registrert ønsker å be om begrensning av behandlingen av personopplysninger som er lagret av GMS Instruments, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt hos den behandlingsansvarlige. Den ansatte på GMS Instruments vil sørge for å begrense behandlingen.

f) Rett til dataportabilitet

Hver registrert skal ha den rett som er gitt av den europeiske lovgiver, til å motta personopplysningene om seg selv, som ble gitt til en behandlingsansvarlig, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Han eller hun skal ha rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig uten hindringer fra den behandlingsansvarlige som personopplysningene er gitt til, så lenge behandlingen er basert på samtykke i henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a) eller artikkel 9 nr. 2 bokstav a), eller på en avtale i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i personvernforordningen, og behandlingen utføres automatisert, så lenge behandlingen ikke er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.

Videre skal den registrerte ved utøvelse av sin rett til dataportabilitet i henhold til artikkel 20 nr. 1 i personvernforordningen ha rett til å få overført personopplysninger direkte fra en behandlingsansvarlig til en annen, dersom det er teknisk mulig og dette ikke påvirker andres rettigheter og friheter negativt.

For å utøve retten til dataportabilitet kan den registrerte når som helst kontakte en hvilken som helst ansatt hos GMS Instruments.

g) Innsigelsesrett

Enhver registrert skal ha rett til når som helst, av grunner knyttet til vedkommendes særlige situasjon, å motsette seg behandling av personopplysninger om vedkommende som er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav e) eller f) i personvernforordningen. Dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene.

GMS Instruments skal ikke lenger behandle personopplysningene i tilfelle innsigelse, med mindre vi kan påvise tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn den registrertes interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Dersom GMS Instruments behandler personopplysninger for direktemarkedsføringsformål, skal den registrerte ha rett til når som helst å motsette seg behandling av personopplysninger om ham eller henne for slik markedsføring. Dette gjelder profilering i den grad den er knyttet til slik direkte markedsføring. Hvis den registrerte motsetter seg behandling for direkte markedsføring overfor GMS Instruments , vil GMS Instruments ikke lenger behandle personopplysningene for disse formålene.

I tillegg har den registrerte rett til, av grunner knyttet til hans eller hennes særlige situasjon, å motsette seg at GMS Instruments behandler personopplysninger om ham eller henne for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller for statistiske formål i henhold til artikkel 89 nr. 1 i personvernforordningen, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse.

For å utøve retten til å protestere kan den registrerte kontakte en hvilken som helst ansatt hos GMS Instruments. I tillegg kan den registrerte i forbindelse med bruk av informasjonssamfunnstjenester, og uten hensyn til direktiv 2002/58/EF, utøve sin rett til å protestere ved hjelp av automatiserte midler ved bruk av tekniske spesifikasjoner.

h) Automatisert individuell beslutningstaking, herunder profilering

Enhver registrert skal ha rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, herunder profilering, som har rettsvirkning for vedkommende eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker vedkommende, så lenge avgjørelsen 1) ikke er nødvendig for inngåelse eller oppfyllelse av en avtale mellom den registrerte og en behandlingsansvarlig, eller 2) ikke er hjemlet i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den behandlingsansvarlige er underlagt, og som også fastsetter egnede tiltak for å verne den registrertes rettigheter og friheter og berettigede interesser, eller 3) ikke er basert på den registrertes uttrykkelige samtykke.

Dersom avgjørelsen (1) er nødvendig for å inngå eller oppfylle en kontrakt mellom den registrerte og en behandlingsansvarlig, eller (2) er basert på den registrertes uttrykkelige samtykke, skal GMS Instruments iverksette egnede tiltak for å ivareta den registrertes rettigheter og friheter og berettigede interesser, i det minste retten til å få menneskelig inngripen fra den behandlingsansvarliges side, til å uttrykke sitt synspunkt og bestride avgjørelsen.

Hvis den registrerte ønsker å utøve rettighetene vedrørende automatisert individuell beslutningstaking, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt hos GMS Instruments.

i) Rett til å trekke tilbake samtykke til databeskyttelse

Alle registrerte skal ha rett til å trekke tilbake sitt samtykke til behandling av personopplysninger når som helst.

Hvis den registrerte ønsker å utøve retten til å trekke tilbake samtykket, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt hos GMS Instruments.

8. Personvern for søknader og søknadsprosedyrer

Den behandlingsansvarlige skal samle inn og behandle søkernes personopplysninger med henblikk på behandlingen av søknadsprosedyren. Behandlingen kan også utføres elektronisk. Dette er særlig tilfelle hvis en søker sender inn tilsvarende søknadsdokumenter via e-post eller ved hjelp av et nettskjema på nettstedet til den behandlingsansvarlige. Hvis den behandlingsansvarlige inngår en arbeidsavtale med en søker, lagres de innsendte opplysningene for å behandle arbeidsforholdet i samsvar med lovkravene. Hvis den behandlingsansvarlige ikke inngår noen arbeidsavtale med søkeren, slettes søknadsdokumentene automatisk to måneder etter at avslaget er meddelt, forutsatt at ingen andre berettigede interesser hos den behandlingsansvarlige er til hinder for slettingen. Andre berettigede interesser i denne sammenheng er f.eks. bevisbyrde i en prosedyre i henhold til den generelle likebehandlingsloven (AGG).

9. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og bruk av Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon)

På dette nettstedet har den behandlingsansvarlige integrert komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunksjonen). Google Analytics er en nettanalysetjeneste. Nettanalyse er innsamling, innsamling og analyse av data om atferden til besøkende på nettsteder. En webanalysetjeneste samler blant annet inn data om hvilket nettsted en person har kommet fra (den såkalte henviseren), hvilke undersider som ble besøkt, eller hvor ofte og hvor lenge en underside ble sett på. Nettanalyse brukes hovedsakelig til optimalisering av et nettsted og for å gjennomføre en kost-nytte-analyse av internettannonsering.

Operatøren av Google Analytics-komponenten er Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

For webanalyse gjennom Google Analytics bruker den behandlingsansvarlige applikasjonen "_gat. _anonymizeIp". Ved hjelp av denne applikasjonen forkortes IP-adressen til den registrertes internettforbindelse av Google og anonymiseres ved tilgang til våre nettsteder fra en medlemsstat i Den europeiske union eller en annen stat som er part i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Formålet med Google Analytics-komponenten er å analysere trafikken på nettstedet vårt. Google bruker de innsamlede dataene og opplysningene blant annet til å evaluere bruken av nettstedet vårt og til å levere nettrapporter som viser aktivitetene på nettstedene våre, og til å levere andre tjenester knyttet til bruken av nettstedet vårt for oss.

Google Analytics plasserer en informasjonskapsel på den registrertes informasjonsteknologisystem. Definisjonen av informasjonskapsler er forklart ovenfor. Innstillingen av informasjonskapselen gjør det mulig for Google å analysere bruken av nettstedet vårt. Ved hvert oppslag på en av de enkelte sidene på dette nettstedet, som drives av den behandlingsansvarlige og som en Google Analytics-komponent er integrert i, sender nettleseren på den registrertes informasjonsteknologisystem automatisk data via Google Analytics-komponenten til Google med henblikk på nettannonsering og avregning av provisjoner. I løpet av denne tekniske prosedyren får bedriften Google kunnskap om personopplysninger, for eksempel IP-adressen til den registrerte, som blant annet tjener Google til å forstå opprinnelsen til besøkende og klikk, og deretter opprette provisjonsoppgjør.

Informasjonskapselen brukes til å lagre personopplysninger, for eksempel tilgangstidspunktet, stedet tilgangen ble gjort fra, og hvor ofte den registrerte besøker nettstedet vårt. Ved hvert besøk på nettstedet vårt overføres slike personopplysninger, inkludert IP-adressen til Internett-tilgangen som brukes av den registrerte, til Google i USA. Disse personopplysningene lagres av Google i USA. Google kan overføre disse personopplysningene som samles inn gjennom den tekniske prosedyren, til tredjeparter.

Den registrerte kan, som nevnt ovenfor, når som helst forhindre innstilling av informasjonskapsler via nettstedet vårt ved hjelp av en tilsvarende justering av nettleseren som brukes, og dermed permanent nekte innstilling av informasjonskapsler. En slik justering av nettleseren som brukes, vil også forhindre at Google Analytics plasserer en informasjonskapsel på den registrertes IT-system. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er i bruk av Google Analytics, slettes når som helst via en nettleser eller annen programvare.

I tillegg har den registrerte muligheten til å motsette seg en innsamling av data som genereres av Google Analytics, som er relatert til bruken av dette nettstedet, samt behandlingen av disse dataene av Google og muligheten til å utelukke slike. For dette formålet må den registrerte laste ned et nettlesertillegg under lenken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere det. Dette nettlesertillegget forteller Google Analytics gjennom et JavaScript at data og informasjon om besøk på nettsider ikke kan overføres til Google Analytics. Installasjonen av nettlesertilleggene betraktes som en innsigelse av Google. Hvis informasjonsteknologisystemet til den registrerte senere slettes, formateres eller installeres på nytt, må den registrerte installere nettlesertilleggene på nytt for å deaktivere Google Analytics. Hvis nettlesertillegget ble avinstallert av den registrerte eller en annen person som kan tilskrives deres kompetanseområde, eller er deaktivert, er det mulig å utføre reinstallering eller reaktivering av nettlesertilleggene.

Ytterligere informasjon og de gjeldende personvernbestemmelsene til Google kan hentes på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics forklares nærmere under følgende lenke https://www.google.com/analytics/.

10. GMS Instruments bruker Hotjar for å bedre forstå brukernes behov og for å optimalisere tjenesten og brukeropplevelsen. Hotjar er en teknologitjeneste som hjelper oss med å forstå brukeropplevelsen vår bedre (f.eks. hvor mye tid de bruker på hvilke sider, hvilke lenker de velger å klikke på, hva brukerne liker og ikke liker osv.), og dette gjør det mulig for oss å bygge og vedlikeholde tjenesten vår med tilbakemeldinger fra brukerne. Hotjar bruker informasjonskapsler og andre teknologier for å samle inn data om brukernes atferd og enhetene deres (særlig enhetens IP-adresse (registreres og lagres kun i anonymisert form), enhetens skjermstørrelse, enhetstype (unike enhetsidentifikatorer), nettleserinformasjon, geografisk plassering (kun land), foretrukket språk som brukes til å vise nettstedet vårt). Hotjar lagrer denne informasjonen i en pseudonymisert brukerprofil. Verken Hotjar eller vi vil noen gang bruke denne informasjonen til å identifisere individuelle brukere eller til å matche den med ytterligere data om en individuell bruker. For mer informasjon, se Hotjars personvernerklæring.

11. Personvernbestemmelser om anvendelse og bruk av Google+

På dette nettstedet har den behandlingsansvarlige integrert Google+-knappen som en komponent. Google+ er et såkalt sosialt nettverk. Et sosialt nettverk er en sosial møteplass på Internett, et nettsamfunn, som vanligvis lar brukerne kommunisere med hverandre og samhandle i et virtuelt rom. Et sosialt nettverk kan fungere som en plattform for utveksling av meninger og erfaringer, eller gjøre det mulig for nettsamfunnet å gi personlig eller forretningsrelatert informasjon. Google+ gjør det mulig for brukere av det sosiale nettverket å opprette private profiler, laste opp bilder og bygge nettverk gjennom venneforespørsler.

Driftsselskapet for Google+ er Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ved hvert oppslag på en av de enkelte sidene på dette nettstedet, som drives av den behandlingsansvarlige og der en Google+-knapp er integrert, laster nettleseren på den registrertes informasjonsteknologisystem automatisk ned en visning av den tilsvarende Google+-knappen fra Google gjennom den respektive Google+-knappkomponenten. I løpet av denne tekniske prosedyren blir Google gjort oppmerksom på hvilken spesifikk underside på nettstedet vårt som ble besøkt av den registrerte. Mer detaljert informasjon om Google+ er tilgjengelig på https://developers.google.com/+/.

Hvis den registrerte samtidig er logget inn på Google+, gjenkjenner Google ved hvert oppslag på nettstedet vårt av den registrerte og under hele oppholdet på nettstedet vårt, hvilke spesifikke undersider på nettstedet vårt som ble besøkt av den registrerte. Denne informasjonen samles inn via Google+-knappen, og Google kobler denne til den respektive Google+-kontoen som er knyttet til den registrerte.

Hvis den registrerte klikker på Google+-knappen som er integrert på nettstedet vårt og dermed gir en Google+ 1-anbefaling, tilordner Google denne informasjonen til den registrertes personlige Google+-brukerkonto og lagrer personopplysningene. Google lagrer Google+ 1-anbefalingen til den registrerte og gjør den offentlig tilgjengelig i samsvar med vilkårene og betingelsene som den registrerte har akseptert i denne forbindelse. Deretter lagres og behandles en Google+ 1-anbefaling gitt av den registrerte på dette nettstedet sammen med andre personopplysninger, for eksempel Google+-kontonavnet som brukes av den registrerte og det lagrede bildet, på andre Google-tjenester, for eksempel søkeresultater fra Googles søkemotor, den registrertes Google-konto eller andre steder, f.eks. på nettsider eller i forbindelse med annonser. Google kan også koble besøket på dette nettstedet med andre personopplysninger som er lagret hos Google. Google registrerer videre disse personopplysningene med det formål å forbedre eller optimalisere de ulike Google-tjenestene.

Gjennom Google+-knappen mottar Google informasjon om at den registrerte har besøkt nettstedet vårt, dersom den registrerte er logget inn på Google+ på tidspunktet for besøket på nettstedet vårt. Dette skjer uavhengig av om den registrerte klikker eller ikke klikker på Google+-knappen.

Hvis den registrerte ikke ønsker å overføre personopplysninger til Google, kan han eller hun forhindre slik overføring ved å logge ut av Google+-kontoen sin før han eller hun besøker nettstedet vårt.

Ytterligere informasjon og Googles databeskyttelsesbestemmelser finnes på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Flere referanser fra Google om Google+ 1-knappen finnes på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

12. Bestemmelser om databeskyttelse i forbindelse med anvendelse og bruk av Twitter

På dette nettstedet har den behandlingsansvarlige integrert komponenter fra Twitter. Twitter er en flerspråklig, offentlig tilgjengelig mikrobloggtjeneste der brukerne kan publisere og spre såkalte "tweets", dvs. korte meldinger som er begrenset til 280 tegn. Disse korte meldingene er tilgjengelige for alle, også de som ikke er pålogget Twitter. Tweets vises også til såkalte følgere av den respektive brukeren. Følgere er andre Twitter-brukere som følger en brukers tweets. Videre gir Twitter deg mulighet til å henvende deg til et bredt publikum via emneknagger, lenker eller retweets.

Driftsselskapet til Twitter er Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Ved hvert oppslag på en av de enkelte sidene på dette nettstedet, som drives av den behandlingsansvarlige og der en Twitter-komponent (Twitter-knapp) ble integrert, blir nettleseren på den registrertes informasjonsteknologisystem automatisk bedt om å laste ned en visning av den tilsvarende Twitter-komponenten fra Twitter. Ytterligere informasjon om Twitter-knappene er tilgjengelig på https://about.twitter.com/de/resources/buttons. I løpet av denne tekniske prosedyren får Twitter kunnskap om hvilken spesifikk underside på nettstedet vårt som ble besøkt av den registrerte. Formålet med integreringen av Twitter-komponenten er en videreformidling av innholdet på dette nettstedet, slik at brukerne våre kan gjøre denne nettsiden kjent i den digitale verden og øke besøkstallene våre.

Hvis den registrerte samtidig er logget inn på Twitter, registrerer Twitter hver gang den registrerte besøker nettstedet vårt og under hele oppholdet på nettstedet vårt, hvilken spesifikk underside på nettstedet vårt den registrerte har besøkt. Denne informasjonen samles inn via Twitter-komponenten og knyttes til den registrertes respektive Twitter-konto. Hvis den registrerte klikker på en av Twitter-knappene som er integrert på nettstedet vårt, tilordner Twitter denne informasjonen til den registrertes personlige Twitter-brukerkonto og lagrer personopplysningene.

Twitter mottar informasjon via Twitter-komponenten om at den registrerte har besøkt nettstedet vårt, forutsatt at den registrerte er logget inn på Twitter på tidspunktet for besøket på nettstedet vårt. Dette skjer uavhengig av om personen klikker på Twitter-komponenten eller ikke. Hvis en slik overføring av informasjon til Twitter ikke er ønskelig for den registrerte, kan han eller hun forhindre dette ved å logge seg av Twitter-kontoen sin før nettstedet vårt åpnes.

De gjeldende personvernbestemmelsene til Twitter er tilgjengelige på https://twitter.com/privacy?lang=en.

13. Bestemmelser om databeskyttelse i forbindelse med anvendelse og bruk av YouTube

På dette nettstedet har den behandlingsansvarlige integrert komponenter fra YouTube. YouTube er en videoportal på Internett som gjør det mulig for videoutgivere og andre brukere å legge ut videoklipp gratis, og som også gir gratis visning, gjennomgang og kommentering av dem. YouTube lar deg publisere alle typer videoer, slik at du kan få tilgang til både hele filmer og TV-sendinger, samt musikkvideoer, trailere og videoer laget av brukere via internettportalen.

Driftsselskapet til YouTube er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskap av Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ved hvert oppslag på en av de enkelte sidene på dette nettstedet, som drives av den behandlingsansvarlige og der en YouTube-komponent (YouTube-video) ble integrert, blir nettleseren på den registrertes informasjonsteknologisystem automatisk bedt om å laste ned en visning av den tilsvarende YouTube-komponenten. Ytterligere informasjon om YouTube finnes på https://www.youtube.com/yt/about/en/. I løpet av denne tekniske prosedyren får YouTube og Google kunnskap om hvilken spesifikk underside på nettstedet vårt som ble besøkt av den registrerte.

Hvis den registrerte er logget inn på YouTube, gjenkjenner YouTube ved hvert oppslag på en underside som inneholder en YouTube-video, hvilken spesifikk underside på nettstedet vårt som ble besøkt av den registrerte. Denne informasjonen samles inn av YouTube og Google og tilordnes den respektive YouTube-kontoen til den registrerte.

YouTube og Google vil motta informasjon gjennom YouTube-komponenten om at den registrerte har besøkt nettstedet vårt, hvis den registrerte på tidspunktet for samtalen til nettstedet vårt er logget inn på YouTube; dette skjer uavhengig av om personen klikker på en YouTube-video eller ikke. Hvis en slik overføring av denne informasjonen til YouTube og Google ikke er ønskelig for den registrerte, kan leveringen forhindres hvis den registrerte logger seg av sin egen YouTube-konto før et oppkall til nettstedet vårt foretas.

YouTubes databeskyttelsesbestemmelser, tilgjengelig på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, gir informasjon om innsamling, behandling og bruk av personopplysninger fra YouTube og Google.

14. Rettslig grunnlag for behandlingen

Art. 6(1) bokstav a i GDPR fungerer som rettslig grunnlag for behandlingsaktiviteter der vi innhenter samtykke for et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som den registrerte er part i, for eksempel når behandlingen er nødvendig for å levere varer eller andre tjenester, er behandlingen basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav b i personvernforordningen. Det samme gjelder slike behandlingsoperasjoner som er nødvendige for å gjennomføre tiltak før kontraktsinngåelse, for eksempel ved forespørsler om våre produkter eller tjenester. Er selskapet vårt underlagt en rettslig forpliktelse som krever behandling av personopplysninger, f.eks. for å oppfylle skatteforpliktelser, er behandlingen basert på art. 6(1) bokstav c GDPR. I sjeldne tilfeller kan behandling av personopplysninger være nødvendig for å beskytte den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser. Dette ville for eksempel være tilfelle hvis en besøkende ble skadet i vårt selskap og hans navn, alder, helseforsikringsdata eller annen viktig informasjon måtte videreformidles til en lege, et sykehus eller en annen tredjepart. Da vil behandlingen være basert på art. 6 nr. 1 bokstav d i personvernforordningen. Endelig kan behandlingen være basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen. Dette rettslige grunnlaget brukes for behandlingsaktiviteter som ikke dekkes av noen av de ovennevnte rettslige grunnlagene, hvis behandlingen er nødvendig for å forfølge selskapets eller en tredjeparts berettigede interesser, med mindre slike interesser overstyres av den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysninger. Slike behandlingsoperasjoner er særlig tillatt fordi de er spesifikt nevnt av den europeiske lovgiveren. Han mente at en berettiget interesse kan antas å foreligge dersom den registrerte er en kunde av den behandlingsansvarlige (fortalepunkt 47 andre setning i personvernforordningen).

15. De berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller av en tredjepart

Når behandlingen av personopplysninger er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen, er vår berettigede interesse å drive vår virksomhet til fordel for alle våre ansatte og aksjonærene.

16. Hvor lenge personopplysningene vil bli lagret

Kriteriene som brukes for å bestemme lagringsperioden for personopplysninger, er den respektive lovbestemte oppbevaringsperioden. Etter utløpet av denne perioden slettes de tilsvarende opplysningene rutinemessig, så lenge de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle kontrakten eller innlede en kontrakt.

17. Levering av personopplysninger som et lovbestemt eller kontraktsmessig krav; krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt; den registrertes plikt til å levere personopplysningene; mulige konsekvenser av å unnlate å levere slike data

Vi presiserer at levering av personopplysninger delvis er lovpålagt (f.eks. skatteregler) eller også kan følge av kontraktsbestemmelser (f.eks. informasjon om kontraktspartneren). Noen ganger kan det være nødvendig å inngå en kontrakt om at den registrerte gir oss personopplysninger, som deretter må behandles av oss. Den registrerte er for eksempel forpliktet til å gi oss personopplysninger når selskapet vårt inngår en kontrakt med ham eller henne. Hvis personopplysningene ikke oppgis, vil konsekvensen være at kontrakten med den registrerte ikke kan inngås. Før personopplysninger oppgis av den registrerte, må den registrerte kontakte en ansatt. Den ansatte avklarer for den registrerte om levering av personopplysningene er påkrevd ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for inngåelse av kontrakten, om det er en forpliktelse til å levere personopplysningene og konsekvensene av ikke å levere personopplysningene.

18. Forekomst av automatisert beslutningstaking

Som et ansvarlig selskap bruker vi ikke automatisk beslutningstaking eller profilering.

Generell kontakt

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Nederland
GMS-Instruments-hq