Maritime_Industrie

Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

Last ned våre generelle vilkår og betingelser.

 

Artikkel 1 - Definisjoner

I disse leveringsbetingelsene skal følgende begreper ha følgende betydning:

 • Leverandør: G.M.S. Instruments B.V. etablert i Rotterdam;
 • Innkjøper: enhver fysisk eller juridisk person som Leverandøren gir et tilbud til/som Leverandøren inngår en avtale med, eller innleder forhandlinger om dette;
 • tilbud: ethvert tilbud, anbud eller invitasjon til å inngå en avtale, uansett form;
 • avtale: enhver avtale mellom leverandøren og innkjøperen;
 • varer: alle varer, inkludert (tjeneste)varer, som er gjenstand for et tilbud fra eller på vegne av Leverandøren, eller av en

Artikkel 2 - Anvendelsesområde

 1. Disse leveringsbetingelsene gjelder for alle avtaler mellom Leverandøren og Kjøperen, for alle tilbud fra eller på vegne av Leverandøren og for alle forhandlinger med hensyn til disse avtalene og
 2. Eventuelle avvik fra disse leveringsbetingelsene gjelder utelukkende i den utstrekning disse er skriftlig akseptert av
 3. Leverandøren aksepterer uttrykkelig ingen henvisning til at andre generelle vilkår og betingelser kommer til anvendelse.
 4. Hvis og i den grad en bestemmelse i disse leveringsbetingelsene er ugyldig eller annullert, vil denne bestemmelsen bli konvertert i rettsforholdet mellom leverandøren og kjøperen til en juridisk gyldig bestemmelse, hvis innhold og betydning vil være så nært som mulig i tråd med innholdet og betydningen av den opprinnelige.
 5. Hvis disse vilkårene og betingelsene oversettes, vil den nederlandske teksten ha forrang i tilfelle uenighet om tolkningen av den nederlandske teksten og den oversatte teksten.

Artikkel 3 - Tilbud og avtaler

 1. Avtalen trer først i kraft ved at Leverandøren skriftlig aksepterer eller bekrefter et oppdrag fra Kjøperen, eller ved at Leverandøren faktisk (påbegynner) utførelsen av oppdraget.
 2. Leverandøren er ikke bundet av opplysninger i kataloger, bilder, tegninger, lister over mål, vekt, datablad og lignende, unntatt i den utstrekning disse uttrykkelig er tatt med i en avtale som bindende for Leverandøren.
 3. Leverandøren har rett til å si opp avtalen, helt eller delvis (uten inngripen fra domstolene), samt til å suspendere oppfyllelsen av sine egne forpliktelser, i følgende tilfeller:

 

 • Kjøperens unnlatelse av å oppfylle, eller unnlatelse av å oppfylle i tide, eller unnlatelse av å oppfylle fullstendig en eller flere av de forpliktelser som påhviler Kjøperen overfor Leverandøren, eller dersom Leverandøren har en velbegrunnet mistanke om at Kjøperen ikke vil, eller ikke vil i tide, eller ikke vil oppfylle forpliktelsene fullstendig;
 • kjøperens konkurs, moratorium eller plassering under vergemål og/eller på annen måte hvis (en velbegrunnet mistanke om) manglende likviditet hos kjøperen blir åpenbar;
 • beslutning om og/eller gjennomføring av avvikling av Kjøperen, avslutning/ salg av Kjøperens forretningsvirksomhet, eller hvis arten av Kjøperens forretningsvirksomhet endres vesentlig etter Leverandørens oppfatning;
 • dersom det tas utlegg i hele eller deler av kjøperens eiendeler og dette utlegget ikke oppheves innen fjorten dager;
 • dersom innkjøperen ikke gjør det mulig for leverandøren å levere, eller eventuelt ikke samarbeider om dette.

Artikkel 4 - Eierskap til og konfidensialitet for data

 1. Tilbud fra eller på vegne av Leverandøren, samt tegninger, beregninger, beskrivelser, modeller, verktøy og lignende som stammer fra Leverandøren, forblir Leverandørens eiendom.
 2. Kjøperen garanterer overfor Leverandøren og vil sørge for at disse tilbudene, tegningene, beregningene, beskrivelsene, modellene og lignende og dataene i disse vil bli behandlet konfidensielt og ikke vil bli kopiert, eller vist eller utlevert til tredjeparter, eller brukt av tredjeparter, uten forutgående tillatelse fra
 3. Alle rettigheter av industriell eller intellektuell art, som blant annet opphavsrett, med hensyn til design, tegninger, beregninger, beskrivelser, modeller, arbeidsmetoder, råd, som stammer fra leverandøren, vil være og/eller forbli under utførelsen av avtalen så vel som etterpå, leverandørens uttrykkelige og eksklusive umistelige eiendom.

Artikkel 5 - Priser

Prisene som er inkludert i tilbud og avtaler og ellers angitt i spesifikasjonene er:

 • unntatt omsetningsavgift, import- og eksportavgifter og alle andre avgifter og gebyrer pålagt av myndighetene;
 • ab fabrikk eller ab lager til leverandørens underleverandør, eller etter leverandørens skjønn - ab leverandørens lager;
 • eksklusive emballasjekostnader;
 • eksklusive kostnader til lasting, frakt, lossing, transport, forsendelse og forsikring;
 • unntatt montering og annet (service)

Artikkel 6 - Leveringsperioder

 1. De av Leverandøren oppgitte eller avtalte leveringstidene er kun veiledende og begynner å løpe når Leverandøren har bekreftet avtalen skriftlig, Leverandøren er i besittelse av alle dokumenter, data, tillatelser og lignende som er nødvendige for å oppfylle Avtalen, og alle nødvendige formaliteter for dette er oppfylt, og Kjøperens forskuddsbetaling, i den grad det er avtalt, er mottatt av Leverandøren.
 2. Enhver overskridelse av leveringsfristene gir ikke kjøperen rett til erstatning, eller til oppsigelse, suspensjon eller manglende oppfyllelse av noen forpliktelse overfor leverandøren, unntatt hvis og i den utstrekning overskridelsen skyldes grov uaktsomhet fra leverandørens side.

Artikkel 7 - Levering, risikoovergang og overføring av eiendomsrett

 1. Leverandørens levering av varer vil finne sted ab fabrikk eller ab lager til leverandørens underleverandør, eller eventuelt - etter leverandørens skjønn - ab leverandørens lager. Ab fabrikk eller ab lager har betydningen av: "ab fabrikk" i samsvar med INCOTERMS 2000. Leveringen utgjør, og finner sted når, varene er klare for forsendelse eller transport til Kjøperen og Kjøperen er informert om dette. Varene, inkludert lagring av varene, vil være for kjøperens regning og risiko fra det tidspunktet. Disse begrensningene påvirker ikke leverandørens (utvidede) eiendomsforbehold som nevnt i artikkel 7.3 i disse leveringsbetingelsene.
 2. Forsendelse, lasting og frakt, transport og lossing av varene skjer for kjøperens regning og risiko. I tilfelle leverandøren sørger for forsendelse, lasting eller frakt, transport eller lossing av varene, vil dette også skje for kjøperens regning og risiko.
 3. Leverandøren beholder eiendomsretten til alle varer som er levert til Kjøperen så lenge alt som Kjøperen skylder Leverandøren i henhold til leveranser av varer og tilleggstjenester, inkludert renter og kostnader, ikke er betalt i sin helhet. Kjøperen skal på første anmodning gi Leverandøren mulighet til å utøve dette eiendomsforbeholdet på varene ved å ta varene tilbake, inkludert eventuell demontering av varene som er nødvendig for dette formålet. Kjøperen skal blant annet gi Leverandøren uhindret tilgang til varene for dette formålet ved første forespørsel.

Artikkel 8 - Betaling

 1. Betaling av fakturaer fra leverandøren skal skje i euro innen 30 dager etter fakturadato til en konto utpekt av leverandøren, uten reduksjon, fradrag eller motregning. Med mindre annet er nevnt av leverandøren.
 2. I tillegg til de lovbestemte bestemmelsene med hensyn til forfall og mislighold, vil alle krav fra Leverandøren mot Kjøperen dessuten umiddelbart forfalle til betaling i sin helhet, og Kjøperen vil dessuten umiddelbart være i mislighold med hensyn til oppfyllelse av forpliktelsene overfor Leverandøren, uten varsel om mislighold, i hver av de følgende hendelsene:

 

 • hvis en gjeldende betalingsfrist for kjøperen overfor leverandøren overskrides;
 • hvis en konkursbegjæring, eller en søknad om moratorium for kjøperen, inngis eller erklæres;
 • hvis det tas utlegg i en eller flere av kjøperens eiendeler;
 • dersom (virksomheten til) innkjøperen er oppløst eller avviklet, eller det er fattet en beslutning om dette;
 • dersom Kjøperen ikke innen en frist fastsatt av Leverandøren etterkommer en anmodning fra Leverandøren om å stille, etter Leverandørens oppfatning, tilstrekkelig sikkerhet for oppfyllelsen av Kjøperens

 

 1. Fra det tidspunktet et krav fra leverandøren mot kjøperen forfaller til betaling, vil kjøperen skylde leverandøren over de skyldige beløpene renter som tilsvarer fire prosentpoeng over den lovbestemte kommersielle renten som gjelder i henhold til § 119a bok 6 i den sivile loven, samt utenrettslige kostnader knyttet til innkreving av kravet, hvilke kostnader fastsettes til 15 % av den skyldige hovedstolen, samt rettslige kostnader. Alt dette gjelder uten at det berører leverandørens andre rettigheter og rettigheter, inkludert retten til å suspendere leverandørens personlige forpliktelser og retten til å si opp kontrakten.

Artikkel 9: Force majeure

Hvis Leverandøren på grunn av force majeure av permanent karakter, eller for en periode på mer enn tretti dager, er forhindret fra å gi (videre) oppfyllelse av Avtalen, har Leverandøren rett til, uavhengig av spørsmålet om force majeure var forutsigbar og uten noen kompensasjonsforpliktelse, å si opp Avtalen helt eller delvis, ved hjelp av et varsel om dette og uten rettslig inngripen, uten at det berører Leverandørens rett til betaling fra Kjøperen for varer og tjenester som allerede er utført av Leverandøren før force majeure-situasjonen inntraff, eller Leverandøren har rett til å suspendere (videre) oppfyllelse av Avtalen, helt eller delvis. Leverandøren skal informere Kjøperen så snart som mulig om enhver force majeure-situasjon.

Artikkel 10 - Garanti

 1. Leverandøren garanterer at hver enkelt vare er i god stand i en akseptabel periode fra datoen for levering av varene.
 2. Kjøperen er forpliktet til, med fare for å miste eventuelle garantikrav, å inspisere og teste varene innen fjorten dager etter levering for eventuelle mangler. Kjøperen må, også ved fare for tap av garantikrav, skriftlig rapportere eventuelle mangler som oppdages til leverandøren innen åtte dager etter at disse manglene er oppdaget, eller etter at disse manglene med rimelighet burde ha vært oppdaget.
 3. Leverandøren gir ingen garanti for mangler som (delvis) er et resultat av installasjoner, montering, modifisering eller reparasjon av varene av andre parter enn leverandøren, utilstrekkelig eller feil vedlikehold av varene, feil bruk av varene eller vanlig slitasje på varene.
 4. Kjøperen kan ikke påberope seg garantikrav overfor Leverandøren dersom Kjøperen på det tidspunktet disse kravene oppstår, eller på noe senere tidspunkt, er i mislighold med hensyn til oppfyllelse av noen forpliktelse overfor Leverandøren.
 5. I tilfelle et gyldig garantikrav fra Kjøperen, vil Leverandøren etter Leverandørens skjønn (i) erstatte (få erstattet) de aktuelle varene, eller (ii) levere erstatningsvarer, eller (iii) kreditere den prisen Kjøperen har betalt for de aktuelle varene. Dersom Leverandøren ønsker å reparere (få reparert) varene, skal Kjøperen tilby muligheten til å gjøre dette. Dersom Leverandøren velger levering av erstatningsvarer, eller kreditering av den betalte prisen, vil de opprinnelig leverte varene bli Leverandørens eiendom, og Kjøperen vil være forpliktet til å levere disse varene tilbake til Leverandøren ved første forespørsel.
 6. Leverandørens manglende oppfyllelse av forpliktelser på grunnlag av dette punktet vil ikke utgjøre en grunn for kjøperen til å suspendere oppfyllelsen av kjøperens forpliktelser overfor leverandøren, eller til å heve en eventuell

Artikkel 11 - Ansvar og skadesløsholdelse

 1. Leverandørens ansvar er i alle tilfeller begrenset til oppfyllelse av garantiforpliktelsene beskrevet i artikkel 10 i disse leveringsbetingelsene. Ethvert videre ansvar fra leverandørens side for skade påført kjøperen eller tredjeparter er derfor uttrykkelig utelukket, unntatt i den grad denne skaden er et direkte resultat av grov uaktsomhet fra leverandørens side.
 2. I den grad en produsent av varene eller en underleverandør av Leverandøren har begrenset sin garanti eller sitt ansvar overfor Leverandøren lenger enn den garanti- og ansvarsbegrensningen for Leverandøren som følger av artikkel 10 og 11.1 i disse leveringsbetingelsene, vil den mest vidtgående garanti- og ansvarsbegrensningen for denne produsenten eller underleverandøren gjelde mellom Leverandøren og Kjøperen.
 3. Kjøperen er forpliktet til å holde Leverandøren skadesløs og kompensere Leverandøren for alle krav fra tredjeparter om erstatning for skade forårsaket av mangler ved varer levert av Leverandøren.
 4. Leverandøren er ikke ansvarlig for konsekvenstap av noen art (inkludert driftstap, tapt fortjeneste og/eller tap av omdømme).
 5. Uavhengig av bestemmelsene i artikkel 11.1 til og med 11.4 i disse generelle leveringsbetingelsene, vil bare den skaden som leverandøren er forsikret for, være erstatningsberettiget i tilfelle leverandørens ansvar, og dette vil ikke overstige det beløpet som leverandørens forsikring gir dekning for. Dersom forsikringen uansett ikke gir dekning eller ikke utbetaler, og Leverandøren er ansvarlig, er Leverandørens ansvar begrenset til det dobbelte av fakturabeløpet.

Artikkel 12 - Forpliktelser Gjeldende rett og tvister

 1. Nederlandsk lov gjelder utelukkende for alle avtaler og tilbud fra eller på vegne av leverandøren, og for forhandlingene knyttet til dette.
 2. I første instans har tingretten i Rotterdam jurisdiksjon for tvister knyttet til avtaler, tilbud fra eller på vegne av leverandøren og forhandlingene i forbindelse med disse, uten at dette berører leverandørens rett til å bringe tvisten inn for en annen rettsinstans med jurisdiksjon i henhold til gjeldende lovgivning.
 3. Dersom kjøperen på grunnlag av gjeldende lov, disse generelle vilkårene, eller eventuelt på grunnlag av en avtale, er ansvarlig og leverandøren saksøkes i den forbindelse av en tredjepart, skal kjøperen holde leverandøren fullt ut skadesløs og kompensere leverandøren for den skaden leverandøren lider.

Generell kontakt

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Nederland
GMS-Instruments-hq