Maritime_Industrie

Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe

Pobierz nasze Ogólne Warunki Handlowe.

 

Artykuł 1 - Definicje

W niniejszych warunkach dostawy następującym terminom należy nadać następujące znaczenie:

 • Dostawca: G.M.S. Instruments B.V. z siedzibą w Rotterdamie;
 • Nabywca: każda osoba fizyczna lub prawna, której/któremu Dostawca składa ofertę lub z którą/którym Dostawca zawiera umowę, lub podejmuje negocjacje w tym zakresie;
 • oferta: każda oferta, przetarg lub zaproszenie do zawarcia umowy, niezależnie od formy;
 • umowa: każda umowa zawarta pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym;
 • towary: wszystkie towary, w tym towary (usługowe), które są przedmiotem oferty pochodzącej od Dostawcy lub złożonej w jego imieniu, lub

Artykuł 2 - Zastosowanie

 1. Niniejsze warunki dostaw mają zastosowanie do wszystkich umów pomiędzy Dostawcą a Nabywcą, do wszystkich ofert pochodzących od Dostawcy lub składanych w jego imieniu oraz do wszystkich negocjacji dotyczących tych umów i
 2. Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków dostaw obowiązują wyłącznie w zakresie, w jakim zostały one zaakceptowane na piśmie przez
 3. Dostawca wyraźnie nie akceptuje jakiegokolwiek odniesienia do możliwości zastosowania innych warunków ogólnych i
 4. Jeżeli i o ile postanowienie niniejszych warunków dostaw jest nieważne lub unieważnione, postanowienie to zostanie przekształcone w ramach stosunku prawnego między Dostawcą a Nabywcą w prawnie ważne postanowienie, którego treść i znaczenie będą jak najściślej zgodne z treścią i znaczeniem pierwotnego
 5. Jeżeli niniejsze warunki są przetłumaczone, to w przypadku różnicy zdań dotyczącej interpretacji tekstu holenderskiego i tekstu przetłumaczonego, tekst holenderski będzie

Artykuł 3 - Oferty i umowy

 1. Umowa wejdzie w życie wyłącznie poprzez przyjęcie lub potwierdzenie na piśmie przez Dostawcę cesji od Nabywcy lub poprzez faktyczne (rozpoczęcie) wykonywania przez Dostawcę cesji
 2. Dostawca nie jest związany danymi zawartymi w katalogach, obrazach, rysunkach, listach wymiarów, wag, arkuszach danych i tym podobnych, chyba że są one wyraźnie zawarte w umowie jako wiążące dla
 3. Dostawca będzie uprawniony do rozwiązania Umowy w całości lub w części (bez interwencji sądów), jak również do zawieszenia realizacji własnych zobowiązań, w następujących zdarzeniach:

 

 • niewykonania przez Nabywcę, lub niewykonania w terminie, lub niewykonania w całości jednego lub więcej zobowiązań przysługujących Nabywcy wobec Dostawcy, lub jeżeli Dostawca ma uzasadnione podejrzenie, że Nabywca nie wykona, lub nie wykona w terminie, lub nie wykona w całości tych zobowiązań;
 • upadłości, moratorium, lub objęcia postanowieniem opiekuńczym Zamawiającego i/ lub w inny sposób, jeżeli ujawni się (uzasadnione podejrzenie) braku płynności finansowej Zamawiającego;
 • decyzji i/lub postępowania w sprawie likwidacji Nabywcy, zakończenia/sprzedaży działalności gospodarczej Nabywcy lub gdy charakter działalności gospodarczej Nabywcy ulegnie istotnej zmianie w ocenie Dostawcy;
 • w przypadku zajęcia całości lub części majątku Zamawiającego i nie zniesienia tego zajęcia w ciągu czternastu dni;
 • jeżeli Nabywca nie umożliwi Dostawcy dostawy/dostaw, lub w zależności od przypadku nie zapewni współdziałania w tym zakresie.

Artykuł 4 - Własność i poufność danych

 1. Oferty pochodzące od Dostawcy lub sporządzone w jego imieniu, jak również rysunki, obliczenia, opisy, modele, narzędzia i tym podobne pochodzące od Dostawcy pozostają własnością Dostawcy.
 2. Nabywca gwarantuje wobec Dostawcy i zapewni, że te oferty, rysunki, obliczenia, opisy, modele i tym podobne oraz zawarte w nich dane będą traktowane jako poufne i nie będą kopiowane, ani pokazywane lub ujawniane osobom trzecim, ani wykorzystywane przez osoby trzecie, bez uprzedniej zgody Dostawcy.
 3. Wszelkie prawa o charakterze przemysłowym lub intelektualnym, takie jak między innymi prawa autorskie, w odniesieniu do projektów, rysunków, obliczeń, opisów, modeli, metod pracy, porad, pochodzące od Dostawcy będą i/lub pozostaną w trakcie realizacji Umowy, jak również po jej zakończeniu, wyraźną i wyłączną niezbywalną własnością Dostawcy.

Artykuł 5 - Ceny

Ceny zawarte w ofertach i umowach oraz inaczej określone w specyfikacji to:

 • z wyłączeniem podatku obrotowego, należności celnych przywozowych i wywozowych oraz wszystkich innych opłat i obciążeń nałożonych przez władze;
 • ex factory lub ex warehouse podwykonawcy Dostawcy, lub w zależności od przypadku według uznania Dostawcy - ex warehouse Dostawcy;
 • z wyłączeniem kosztów opakowania;
 • z wyłączeniem kosztów załadunku, wysyłki, rozładunku, transportu, wysyłki i ubezpieczenia;
 • z wyłączeniem montażu i innych (usług)

Artykuł 6 - Terminy dostaw

 1. Terminy dostaw podane lub uzgodnione przez Dostawcę są jedynie orientacyjne i rozpoczną się po pisemnym potwierdzeniu umowy przez Dostawcę, wejściu przez Dostawcę w posiadanie wszystkich dokumentów, danych, zezwoleń i tym podobnych elementów niezbędnych do wykonania Umowy oraz po dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności, a także po otrzymaniu przez Dostawcę zaliczki należnej od Nabywcy, o ile została ona uzgodniona.
 2. Przekroczenie terminów dostaw nie daje Nabywcy prawa do odszkodowania, ani do rozwiązania, zawieszenia lub niewykonania jakiegokolwiek zobowiązania wobec Dostawcy, za wyjątkiem sytuacji, gdy i o ile to przekroczenie jest wynikiem rażącego zaniedbania ze strony

Artykuł 7 - Dostawa, przeniesienie ryzyka i przeniesienie własności

 1. Dostawa towarów przez Dostawcę będzie miała miejsce ex factory lub ex warehouse podwykonawcy Dostawcy, lub w zależności od przypadku - według uznania Dostawcy - ex warehouse Dostawcy. Ex factory lub ex warehouse ma znaczenie: "ex works" zgodnie z INCOTERMS 2000. Dostawa stanowi i ma miejsce, gdy towar jest gotowy do wysyłki lub transportu do Nabywcy, a Nabywca został o tym poinformowany. Od tego momentu towary, w tym ich przechowywanie, będą na koszt i ryzyko Nabywcy. Ograniczenia te nie mają wpływu na (rozszerzone) zastrzeżenie własności Dostawcy, o którym mowa w artykule 7.3 niniejszych warunków dostaw.
 2. Wysyłka, załadunek oraz spedycja, transport i rozładunek towarów odbywają się na koszt i ryzyko Nabywcy. W przypadku, gdy Dostawca zapewni wysyłkę, załadunek lub spedycję, transport lub rozładunek towarów, odbędzie się to również na koszt i ryzyko Nabywcy.
 3. Dostawca zachowuje prawo własności do wszystkich towarów dostarczonych Nabywcy tak długo, jak długo nie zostanie w całości zapłacone to, co Nabywca jest winien Dostawcy z tytułu dostaw jakichkolwiek towarów i usług dodatkowych, w tym odsetki i koszty. Nabywca zapewni Dostawcy na pierwsze żądanie możliwość skorzystania z tego zastrzeżenia własności w odniesieniu do towarów, poprzez odebranie towarów, w tym wszelki wymagany w tym celu demontaż towarów. Nabywca zapewni Dostawcy w tym celu na pierwsze żądanie między innymi nieograniczony dostęp do towarów.

Artykuł 8 - Płatność

 1. Zapłata faktur od Dostawcy musi skutecznie nastąpić w Euro w ciągu 30 dni od daty faktury na konto wskazane przez Dostawcę, bez żadnych redukcji, potrąceń czy kompensat. O ile dostawca nie wspomniał inaczej.
 2. Oprócz ustawowych postanowień dotyczących wystąpienia wymagalności i zwłoki, wszystkie roszczenia Dostawcy wobec Nabywcy będą ponadto natychmiastowo wymagalne w całości, a Nabywca będzie ponadto w zwłoce w wypełnianiu zobowiązań wobec Dostawcy, bez konieczności zawiadomienia o zwłoce, w każdym z następujących zdarzeń:

 

 • w przypadku przekroczenia jakiegokolwiek obowiązującego terminu płatności Nabywcy wobec Dostawcy;
 • w przypadku złożenia lub ogłoszenia wniosku o upadłość, lub wniosku o moratorium Zamawiającego;
 • w przypadku zajęcia jednego lub więcej składników majątku Zamawiającego;
 • jeżeli (przedsiębiorstwo) Zamawiającego zostanie rozwiązane lub zlikwidowane, lub zostanie podjęta decyzja w tej sprawie;
 • jeżeli Nabywca nie zastosuje się w terminie wyznaczonym przez Dostawcę do żądania Dostawcy dostarczenia, w ocenie Dostawcy, wystarczającego zabezpieczenia wykonania przez Nabywcę

 

 1. Od momentu, gdy roszczenie Dostawcy wobec Nabywcy stanie się wymagalne, Nabywca będzie winien Dostawcy ponad należne kwoty odsetki w wysokości czterech punktów procentowych powyżej ustawowych odsetek handlowych stosowanych zgodnie z art. 119a księgi 6 Kodeksu Cywilnego, a także pozasądowe koszty związane z dochodzeniem roszczenia, które to koszty są określone na 15% należnej kwoty głównej, jak również koszty sądowe. Wszystko to obowiązuje bez uszczerbku dla innych praw i uprawnień Dostawcy, w tym uprawnienia do zawieszenia osobistych zobowiązań Dostawcy oraz uprawnienia do wypowiedzenia

Artykuł 9: Siła wyższa

Jeżeli Dostawca, z powodu siły wyższej o charakterze trwałym lub przez okres dłuższy niż trzydzieści dni, nie będzie mógł dać (dalszego) wykonania Umowy, Dostawca będzie uprawniony, niezależnie od kwestii, czy siła wyższa była przewidywalna i bez obowiązku odszkodowania, do rozwiązania Umowy w całości lub w części, za pomocą stosownego powiadomienia i bez interwencji sądowej, bez uszczerbku dla prawa Dostawcy do zapłaty przez Nabywcę za towary i usługi już wykonane przez Dostawcę przed wystąpieniem sytuacji siły wyższej, lub w zależności od przypadku Dostawca będzie uprawniony do zawieszenia (dalszego) wykonywania Umowy, w całości lub w części. Dostawca poinformuje Zamawiającego tak szybko jak to możliwe o zaistnieniu sytuacji siły wyższej.

Artykuł 10 - Gwarancja

 1. Dostawca gwarantuje dobry stan każdego pojedynczego towaru w tolerowanym przez siebie okresie czasu od daty dostawy towaru.
 2. Nabywca jest zobowiązany, pod groźbą utraty wszelkich roszczeń gwarancyjnych, do sprawdzenia i przetestowania towarów w ciągu czternastu dni od dostawy pod kątem ewentualnych wad. Nabywca musi zgłosić Dostawcy na piśmie wszelkie zauważone wady, również pod groźbą utraty roszczeń gwarancyjnych, w ciągu ośmiu dni od ich wykrycia lub od momentu, w którym wady te powinny były być
 3. Dostawca nie udziela gwarancji na wady, które są (częściowo) wynikiem instalacji, montażu, modyfikacji lub naprawy towarów przez podmioty inne niż Dostawca, niewystarczającej lub nieprawidłowej konserwacji towarów, niewłaściwego użytkowania towarów lub zwykłego zużycia towarów.
 4. Nabywca nie może powoływać się wobec Dostawcy na roszczenia gwarancyjne, jeśli Nabywca w momencie powstania tych roszczeń lub w jakimkolwiek późniejszym czasie jest w zwłoce z wypełnieniem jakiegokolwiek zobowiązania wobec Dostawcy.
 5. W przypadku ważnego roszczenia gwarancyjnego Nabywcy, Dostawca według własnego uznania (i) wymieni (zleci wymianę) dane towary, lub (ii) dostarczy towary zamienne, lub (iii) zaliczy cenę zapłaconą przez Nabywcę za dane towary. W przypadku, gdy Dostawca będzie chciał naprawić (zlecić naprawę) towarów, Nabywca zaoferuje mu taką możliwość. W przypadku, gdy Dostawca wybierze dostawę towarów zastępczych lub zaliczenie zapłaconej ceny, pierwotnie dostarczone towary staną się własnością Dostawcy, a Nabywca będzie zobowiązany na pierwsze żądanie dostarczyć te towary z powrotem do Dostawcy.
 6. Niedopełnienie przez Dostawcę obowiązków na podstawie niniejszego artykułu nie będzie stanowić dla Zamawiającego podstawy do zawieszenia realizacji zobowiązań Zamawiającego wobec Dostawcy, ani do wypowiedzenia jakichkolwiek

Artykuł 11 - Odpowiedzialność i odszkodowanie

 1. Odpowiedzialność Dostawcy jest ograniczona we wszystkich przypadkach do wypełnienia zobowiązań gwarancyjnych opisanych w artykule 10 niniejszych warunków dostaw. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność Dostawcy za szkody poniesione przez Nabywcę lub osoby trzecie jest zatem wyraźnie wykluczona, z wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda ta jest bezpośrednim wynikiem rażącego zaniedbania ze strony Dostawcy.
 2. O ile producent towarów lub podwykonawca Dostawcy ograniczył swoją gwarancję lub odpowiedzialność wobec Dostawcy w stopniu większym niż ograniczenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności Dostawcy wynikające z art. 10 i 11.1 niniejszych warunków dostaw, w stosunkach między Dostawcą a Nabywcą będzie obowiązywało dalej idące ograniczenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności tego producenta lub podwykonawcy.
 3. Nabywca jest zobowiązany do zwolnienia z odpowiedzialności i zrekompensowania Dostawcy wszelkich roszczeń osób trzecich o naprawienie szkody spowodowanej wadami towarów dostarczonych przez Dostawcę.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wtórne o jakimkolwiek charakterze (w tym straty handlowe. utracone zyski i/lub uszczerbek na wizerunku).
 5. Niezależnie od postanowień artykułu 11.1 do 11.4 włącznie niniejszych ogólnych warunków dostaw, w przypadku odpowiedzialności Dostawcy do odszkodowania będzie kwalifikować się jedynie szkoda, na którą Dostawca jest ubezpieczony, przy czym nie będzie ona przekraczać kwoty, na którą ubezpieczenie Dostawcy zapewnia ochronę. Jeśli ubezpieczenie w jakimkolwiek przypadku nie oferuje ochrony lub nie przystąpi do wypłaty, a Dostawca ponosi odpowiedzialność, odpowiedzialność Dostawcy będzie ograniczona do dwukrotności kwoty faktury.

Artykuł 12 - Prawo właściwe Prawo właściwe i spory

 1. Do wszystkich umów i ofert pochodzących od Dostawcy lub składanych w jego imieniu oraz do negocjacji związanych z
 2. W pierwszej instancji Sąd Rejonowy w Rotterdamie jest właściwy do rozstrzygania sporów związanych z umowami, ofertami złożonymi przez Dostawcę lub w jego imieniu oraz związanymi z nimi negocjacjami, bez uszczerbku dla prawa Dostawcy do wniesienia sporu do innego organu sądowego właściwego zgodnie z obowiązującym
 3. Jeżeli Nabywca na podstawie obowiązującego prawa, niniejszych ogólnych warunków lub w zależności od przypadku na podstawie jakiejkolwiek Umowy ponosi odpowiedzialność, a Dostawca zostanie pozwany w tym kontekście przez osobę trzecią, Nabywca w pełni zabezpieczy Dostawcę i zrekompensuje mu szkodę poniesioną przez

Kontakt ogólny

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Holandia

Centrum serwisowe

Na wszystkie pytania dotyczące serwisu

Zobacz centrum serwisowe

Media społecznościowe

GMS-Instruments-hq