Maritime_Industrie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden.

 

Artikel 1 - Definities

In deze leveringsvoorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 • Leverancier: G.M.S. Instruments B.V. gevestigd te Rotterdam;
 • Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie/waaraan de Leverancier een aanbieding doet of met wie/waarmee de Leverancier een overeenkomst sluit, dan wel daarover in onderhandeling treedt;
 • aanbod: elk aanbod, elke offerte of elke uitnodiging tot het sluiten van een overeenkomst, in welke vorm dan ook;
 • overeenkomst: elke overeenkomst tussen de Leverancier en de Koper;
 • goederen: alle goederen, inclusief (service)goederen, die het onderwerp zijn van een aanbieding van of namens de Leverancier, of van een

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Leverancier en de Koper, op alle aanbiedingen van of namens de Leverancier en op alle onderhandelingen met betrekking tot deze overeenkomsten en
 2. Eventuele afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk zijn aanvaard door de
 3. De Leverancier aanvaardt uitdrukkelijk geen verwijzing naar de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden en
 4. Indien en voor zover een bepaling van deze leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zal deze bepaling in de rechtsverhouding tussen Leverancier en Afnemer worden omgezet in een rechtsgeldige bepaling, waarvan inhoud en strekking zoveel mogelijk aansluiten bij de inhoud en strekking van de oorspronkelijke
 5. Zijn deze voorwaarden vertaald, dan zal bij verschil van mening over de interpretatie van de Nederlandse tekst en de vertaalde tekst, de Nederlandse tekst

Artikel 3 - Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. De Overeenkomst komt pas tot stand door aanvaarding of schriftelijke bevestiging door de Leverancier van een opdracht van de Koper, dan wel door daadwerkelijke (aanvang van) uitvoering door de Leverancier van de opdracht.
 2. Leverancier is niet gebonden aan de gegevens vermeld in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maatlijsten, gewichten, datasheets en dergelijke, behoudens voor zover deze in een overeenkomst uitdrukkelijk als bindend zijn opgenomen voor de
 3. Leverancier heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk (zonder tussenkomst van de rechter) te ontbinden, alsmede de nakoming van zijn eigen verplichtingen op te schorten, in de volgende gevallen:

 

 • het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen door de Koper van een of meer van de verplichtingen van de Koper jegens de Leverancier, of indien de Leverancier een gegrond vermoeden heeft dat de Koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
 • het faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van de Koper en/of anderszins indien (een gegrond vermoeden van) een gebrek aan liquiditeit van de Koper blijkt;
 • het besluit tot en/of de procedure voor de liquidatie van de Koper, de beëindiging/verkoop van de bedrijfsactiviteiten van de Koper, of indien de aard van de bedrijfsactiviteiten van de Koper naar het oordeel van de Leverancier wezenlijk verandert;
 • indien beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van de goederen van de koper en dit beslag niet binnen veertien dagen wordt opgeheven;
 • indien de Koper de Leverancier niet in staat stelt te leveren/leveren, dan wel daaraan geen medewerking verleent.

Artikel 4 - Eigendom en vertrouwelijkheid van de gegevens

 1. Aanbiedingen van of namens Leverancier, alsmede van Leverancier afkomstige tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke blijven eigendom van Leverancier.
 2. De Koper garandeert jegens de Leverancier en zal ervoor zorgen dat deze aanbiedingen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke en de daarin opgenomen gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld en niet zullen worden gekopieerd of aan derden getoond of bekend gemaakt of door derden gebruikt, zonder voorafgaande toestemming van de
 3. Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals onder meer auteursrechten, met betrekking tot de van de Leverancier afkomstige ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, werkwijzen, adviezen, zijn en/of blijven zowel tijdens de uitvoering van de Overeenkomst als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van de Leverancier.

Artikel 5 - Prijzen

De prijzen in offertes en overeenkomsten en anders vermeld in het bestek zijn:

 • exclusief omzetbelasting, in- en uitvoerrechten en alle andere heffingen en lasten van overheidswege;
 • af fabriek of af magazijn van de onderaannemer van de Leverancier, of naar keuze van de Leverancier - af magazijn van de Leverancier;
 • exclusief verpakkingskosten;
 • exclusief de kosten van laden, verschepen, lossen, vervoer, verzending en verzekering;
 • exclusief montage en overige (service)

Artikel 6 - Leveringstermijnen

 1. De door Leverancier opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn slechts indicatief en gaan in wanneer Leverancier de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd, Leverancier in het bezit is van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde documenten, gegevens, vergunningen en dergelijke en alle daarvoor noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld, en de door Koper verschuldigde aanbetaling, voor zover overeengekomen, door Leverancier is ontvangen.
 2. Overschrijding van de leveringstermijnen geeft de Koper geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding, opschorting of niet-nakoming van enige jegens de Leverancier aangegane verplichting, behoudens indien en voor zover deze overschrijding het gevolg is van grove nalatigheid aan de zijde van de

Artikel 7 - Levering, risico- en eigendomsoverdracht

 1. De levering van goederen door de Leverancier vindt plaats af fabriek of af magazijn van de onderaannemer van de Leverancier, dan wel - naar keuze van de Leverancier - af magazijn van de Leverancier. Af fabriek of af magazijn heeft de betekenis van: "af fabriek" conform de INCOTERMS 2000. De levering vormt en vindt plaats wanneer de goederen gereed zijn voor verzending of vervoer naar de Koper en de Koper hiervan op de hoogte is gesteld. De goederen, inclusief de opslag ervan, zijn vanaf dat moment voor rekening en risico van de koper. Deze beperkingen laten het (verlengd) eigendomsvoorbehoud van de Leverancier als bedoeld in artikel 7.3 van deze leveringsvoorwaarden onverlet.
 2. De verzending, lading en verzending, transport en lossing van de goederen zijn voor rekening en risico van de Koper. Ingeval de Leverancier zorg draagt voor de verzending, het laden of het vervoer of de lossing van de goederen, geschiedt dit eveneens voor rekening en risico van de Koper.
 3. De Leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle aan de Koper geleverde goederen zolang al hetgeen de Koper aan de Leverancier verschuldigd is uit hoofde van de leveringen van enige goederen en bijkomende diensten, met inbegrip van rente en kosten, niet volledig is voldaan. De Koper zal de Leverancier op eerste verzoek in de gelegenheid stellen dit eigendomsvoorbehoud op de goederen uit te oefenen door de goederen terug te nemen, met inbegrip van de daartoe vereiste demontage van de goederen. De Koper zal de Leverancier daartoe op eerste verzoek onder meer ongehinderde toegang tot de goederen verschaffen.

Artikel 8 - Betaling

 1. De betaling van de facturen van de leverancier moet effectief gebeuren in euro binnen de 30 dagen na factuurdatum op een door de leverancier aangeduide rekening, zonder enige vermindering, aftrek of schuldvergelijking. Tenzij anders vermeld door de leverancier.
 2. In aanvulling op de wettelijke bepalingen met betrekking tot het opeisbaar en in verzuim zijn, zijn alle vorderingen van de Leverancier op de Koper bovendien onmiddellijk en zonder ingebrekestelling volledig opeisbaar en is de Koper voorts onmiddellijk in verzuim met betrekking tot de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Leverancier in elk van de volgende gevallen:

 

 • indien een voor de Koper jegens de Leverancier geldende betalingstermijn wordt overschreden;
 • indien een faillissementsaanvraag of een aanvraag voor surseance van betaling van de koper wordt ingediend of uitgesproken;
 • indien beslag wordt gelegd op een of meer goederen van de koper;
 • indien (de onderneming van) de Koper wordt ontbonden of geliquideerd, of een besluit daartoe is genomen;
 • indien de Koper niet binnen een door de Leverancier gestelde termijn voldoet aan een verzoek van de Leverancier om, naar het oordeel van de Leverancier, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van de

 

 1. Vanaf het moment dat een vordering van Leverancier op Afnemer opeisbaar is, is Afnemer aan Leverancier over de verschuldigde bedragen een rente verschuldigd gelijk aan vier procentpunten boven de wettelijke handelsrente geldend op grond van artikel 119a Boek 6 BW, alsmede de op de inning van de vordering vallende buitengerechtelijke kosten, welke kosten worden bepaald op 15% van de verschuldigde hoofdsom, alsmede de gerechtelijke kosten. Een en ander geldt onverminderd de overige rechten en aanspraken van Leverancier, waaronder het recht tot opschorting van de persoonlijke verplichtingen van Leverancier en het recht tot ontbinding.

Artikel 9: Overmacht

Indien Leverancier door overmacht van blijvende aard, of gedurende een periode van meer dan dertig dagen, verhinderd is de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is Leverancier gerechtigd, ongeacht de vraag of de overmacht voorzienbaar was en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door middel van een daartoe strekkende kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van de Leverancier op betaling door de Koper voor de goederen en diensten die de Leverancier reeds voor het intreden van de overmachtsituatie had uitgevoerd, dan wel is de Leverancier gerechtigd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. De Leverancier zal de Koper zo spoedig mogelijk van een overmachtsituatie op de hoogte stellen.

Artikel 10 - Garantie

 1. De Leverancier garandeert de goede staat van elk afzonderlijk goed gedurende een derhalve aanvaardbare periode vanaf de datum van levering van de goederen.
 2. De Koper is verplicht, op straffe van verval van garantieaanspraken, de goederen binnen veertien dagen na de levering te inspecteren en te testen op eventuele gebreken. De Koper dient geconstateerde gebreken, eveneens op straffe van verval van garantieaanspraken, schriftelijk aan de Leverancier te melden binnen acht dagen na de ontdekking van deze gebreken, dan wel nadat deze gebreken redelijkerwijs hadden moeten worden geconstateerd.
 3. De Leverancier geeft geen garantie voor gebreken die (mede) het gevolg zijn van installaties, montage, wijziging of reparatie van de goederen door anderen dan de Leverancier, onvoldoende of onjuist onderhoud van de goederen, onjuist gebruik van de goederen of de gebruikelijke slijtage van de goederen.
 4. De Koper kan zich tegenover de Leverancier niet beroepen op garantieclaims indien de Koper ten tijde van het ontstaan van deze claims, of op enig moment daarna, in gebreke is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting tegenover de Leverancier.
 5. In geval van een geldige garantieclaim door de Koper zal de Leverancier naar keuze (i) de betrokken goederen (laten) vervangen, of (ii) vervangende goederen leveren, of (iii) de door de Koper voor de betrokken goederen betaalde prijs crediteren. Indien de Leverancier de goederen wenst te (laten) repareren, zal de Koper daartoe de mogelijkheid bieden. Indien de Leverancier kiest voor levering van vervangende goederen of creditering van de betaalde prijs, worden de oorspronkelijk geleverde goederen eigendom van de Leverancier en is de Koper verplicht deze goederen op eerste verzoek aan de Leverancier terug te leveren.
 6. De niet-nakoming door de Leverancier van verplichtingen op grond van dit artikel vormt voor de Koper geen grond voor opschorting van de nakoming van de verplichtingen van de Koper jegens de Leverancier, noch voor beëindiging van enig

Artikel 11 - Aansprakelijkheid en schadevergoeding

 1. De aansprakelijkheid van de Leverancier is in alle gevallen beperkt tot nakoming van de in artikel 10 van deze leveringsvoorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van de Leverancier voor door de Koper of derden geleden schade wordt derhalve uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van grove schuld van de Leverancier.
 2. Voor zover een fabrikant van de goederen of een onderaannemer van de Leverancier hun garantie of aansprakelijkheid jegens de Leverancier verder hebben beperkt dan de beperking van de garantie en de beperking van de aansprakelijkheid van de Leverancier die voortvloeit uit artikel 10 en 11.1 van deze leveringsvoorwaarden, geldt tussen de Leverancier en de Koper de verdergaande beperking van de garantie en de beperking van de aansprakelijkheid van deze fabrikant of onderaannemer.
 3. De Koper is verplicht de Leverancier te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen van derden tot vergoeding van schade veroorzaakt door gebreken van door de Leverancier geleverde goederen.
 4. De Leverancier is niet aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook (waaronder bedrijfsschade, winstderving en/of imagoschade).
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1 tot en met 11.4 van deze algemene leveringsvoorwaarden komt in geval van aansprakelijkheid van de Leverancier alleen de schade voor vergoeding in aanmerking waarvoor de Leverancier verzekerd is, en wel tot maximaal het bedrag waarvoor de verzekering van de Leverancier dekking biedt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Leverancier aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot tweemaal het factuurbedrag.

Artikel 12 - Toepasselijk recht Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen van of namens de Leverancier en op de onderhandelingen daarover is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Rotterdam is in eerste aanleg bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot overeenkomsten, aanbiedingen van of namens de Leverancier en de daarmee verband houdende onderhandelingen, onverminderd het recht van de Leverancier om een geschil aanhangig te maken bij een andere krachtens de toepasselijke wetgeving bevoegde rechterlijke instantie.
 3. Indien de Koper op grond van het toepasselijke recht, deze algemene voorwaarden, dan wel op grond van enige Overeenkomst aansprakelijk is en de Leverancier in dat kader door een derde wordt aangesproken, zal de Koper de Leverancier volledig vrijwaren en de Leverancier de schade vergoeden die de

Algemeen contact

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Nederland
GMS-Instruments-hq