Maritime_Industrie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, koopovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere overeenkomsten met betrekking tot leveringen van producten en/of diensten door W&O Supply Netherlands B.V.. Alle bepalingen in deze voorwaarden zijn van toepassing tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders bepalen. Het plaatsen van een bestelling of het accepteren van een factuur houdt in dat de afnemer deze algemene voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 2: Orders en overeenkomsten

Alle aanbiedingen en informatie zijn vrijblijvend en indicatief. De overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke instemming of nadat met het werk of de opdracht is begonnen. Mondelinge toezeggingen, afspraken of andere rechtshandelingen zijn alleen bindend als deze door bevoegde personen zijn gemaakt of uitgevoerd.

Artikel 3: Verzending van goederen

Tenzij anders vermeld, zijn de vermelde prijzen gebaseerd op levering EXW volgens de laatste INCOTERMS, exclusief verpakking, BTW en andere kosten. Goederen worden verzonden op risico van de klant en worden geaccepteerd bij het verlaten van het magazijn. Retourzendingen zijn niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming.

Artikel 4: Prijzen en betaling

Prijzen kunnen worden aangepast als de kostprijsfactoren stijgen. Offertes zijn gebaseerd op normale omstandigheden en werkuren. Betalingen dienen direct na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden voldaan op de daarvoor bestemde rekening van W&O. Bij te late betaling kunnen extra administratie- en gerechtelijke kosten in rekening worden gebracht, alsmede jaarlijkse rente conform artikel 6:119a DDC. Niet-betaling kan leiden tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5: Leveringsvoorwaarden

Levertijden zijn bij benadering en niet bindend. Overschrijding van de levertijd geeft de Klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden of werkzaamheden zonder rechterlijke machtiging te verrichten. Vertragingen door gewijzigde werkomstandigheden of vertraagde materialen verlengen de levertijd. Kosten van weigering tot afname zijn voor rekening van Opdrachtgever. Diensten kunnen worden opgeschort of geannuleerd indien betalingsverplichtingen niet worden nagekomen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Goederen blijven eigendom van W&O totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het risico gaat over op de klant bij verzending. Goederen dienen met de nodige zorg te worden opgeslagen en op verzoek te worden geretourneerd indien zij niet betaald zijn. W&O is bevoegd onbetaalde goederen terug te nemen.

Artikel 7: Overmacht

Het niet kunnen nakomen van verplichtingen door overmacht geeft W&O het recht de overeenkomst te ontbinden of op te schorten zonder schadeplichtig te zijn. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming verhinderen of onredelijk bemoeilijken, zoals oorlog, onlusten, arbeidsconflicten en ernstige bedrijfsstoringen.

Artikel 8: Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen enz.

Offertes, tekeningen, software, modellen en hulpmiddelen van W&O blijven eigendom van W&O. Verstrekte informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt in het kader van de overeenkomst en mag geen inbreuk maken op intellectuele rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart W&O voor aanspraken die voortvloeien uit dergelijke inbreuken.

Artikel 9: Vordering en garantie

Claims voor zichtbare defecten moeten onmiddellijk en binnen vijf dagen na ontvangst worden ingediend. Claims voor niet-zichtbare gebreken moeten binnen zes maanden worden ingediend. Claims vervallen als ze niet tijdig worden ingediend en wettelijke claims moeten binnen een jaar worden ingediend. Defecten die niet onder de garantie vallen zijn onder andere defecten als gevolg van onjuist gebruik, slijtage, vervuiling, ongeautoriseerde reparaties of door de klant geleverde materialen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en geschillen

De aansprakelijkheid van W&O is beperkt tot nakoming van garantieverplichtingen. Behoudens grove nalatigheid is W&O niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of aanspraken van derden. De aansprakelijkheid is beperkt tot de betwiste leveringswaarde. Op geschillen is Nederlands recht van toepassing en deze worden uitsluitend behandeld door de Rechtbank Rotterdam.

Artikel 11: Privacy en persoonsgegevens

Partijen werken samen om te voldoen aan verplichtingen op grond van relevante wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. W&O zal persoonsgegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en maatregelen treffen om deze te beschermen. Indien nodig zal een Gegevensverwerkingsovereenkomst worden bijgevoegd en ondertekend door de Klant.

Algemeen contact

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Nederland