Maritime_Industrie

Genel Hüküm ve Koşullar

Genel Hüküm ve Koşullar

Genel Hüküm ve Koşullarımızı indirin.

 

Madde 1 - Tanımlar

Bu tedarik hüküm ve koşullarında aşağıdaki terimlere aşağıdaki anlamlar verilecektir:

 • Tedarikçi: G.M.S. Instruments B.V. Rotterdam'da kurulmuştur;
 • Alıcı: Tedarikçinin bir teklifte bulunduğu veya Tedarikçinin bir anlaşma yaptığı veya bununla ilgili müzakerelere girdiği her gerçek kişi veya tüzel kişilik;
 • teklif: her ne şekilde olursa olsun, bir anlaşma yapmak için yapılan her teklif, ihale veya davet;
 • anlaşma: Tedarikçi ile Alıcı arasındaki her türlü anlaşma;
 • mallar: Tedarikçi tarafından veya Tedarikçi adına yapılan bir teklife konu olan (hizmet) malları da dahil olmak üzere tüm mallar veya

Madde 2 - Uygulanabilirlik

 1. Bu tedarik hüküm ve koşulları, Tedarikçi ile Alıcı arasındaki tüm anlaşmalar, Tedarikçiden gelen veya Tedarikçi adına yapılan tüm teklifler ve bu anlaşmalarla ilgili tüm müzakereler için geçerlidir ve
 2. Bu tedarik hüküm ve koşullarına getirilen istisnalar, yalnızca bunların yazılı olarak kabul edilmiş olması halinde geçerlidir.
 3. Tedarikçi, diğer genel hüküm ve koşulların uygulanabilirliğine ilişkin herhangi bir referansı açıkça kabul etmez.
 4. Bu tedarik hüküm ve koşullarının bir hükmünün hükümsüz veya geçersiz olması halinde, bu hüküm Tedarikçi ile Alıcı arasındaki hukuki ilişkide, içeriği ve anlamı orijinal hükmün içeriği ve anlamına mümkün olduğunca yakın olacak şekilde yasal olarak geçerli bir hükme dönüştürülecektir.
 5. Bu hüküm ve koşulların tercüme edilmesi halinde, Hollandaca metin ile tercüme edilen metnin yorumlanmasına ilişkin bir görüş ayrılığı olması durumunda, Hollandaca metin

Madde 3 - Teklifler ve anlaşmalar

 1. Sözleşme yalnızca Tedarikçi tarafından Alıcıdan gelen bir temlikin yazılı olarak kabul edilmesi veya onaylanması veya Tedarikçi tarafından temlikin fiilen (başlaması) gerçekleştirilmesi yoluyla yürürlüğe girecektir
 2. Tedarikçi, kataloglarda, resimlerde, çizimlerde, boyut listelerinde, ağırlıklarda, veri sayfalarında ve benzerlerinde belirtilen verilerle bağlı olmayacaktır, ancak bunlar bir anlaşmaya açıkça dahil edildiği sürece
 3. Tedarikçi, aşağıdaki durumlarda Sözleşmeyi tamamen veya kısmen (mahkemelerin müdahalesi olmaksızın) feshetme ve kendi yükümlülüklerinin yerine getirilmesini askıya alma hakkına sahip olacaktır:

 

 • Alıcı tarafından Tedarikçiye karşı Alıcıya verilen yükümlülüklerden bir veya daha fazlasının yerine getirilmemesi veya zamanında yerine getirilmemesi veya tamamen yerine getirilmemesi veya Tedarikçinin, Alıcının yükümlülükleri yerine getirmeyeceğine veya zamanında yerine getirmeyeceğine veya tamamen yerine getirmeyeceğine dair sağlam temellere dayanan bir şüphesinin olması;
 • Alıcı'nın iflası, moratoryumu veya vesayet altına alınması ve/veya başka bir şekilde Alıcı'nın likidite eksikliğinin ortaya çıkması (buna ilişkin sağlam temellere dayanan bir şüphe);
 • Alıcı'nın tasfiyesine karar verilmesi ve/veya tasfiyeye devam edilmesi, Alıcı'nın ticari faaliyetlerinin sona erdirilmesi/satılması veya Alıcı'nın ticari faaliyetlerinin niteliğinin Tedarikçi'nin görüşüne göre önemli ölçüde değişmesi;
 • Alıcı'nın malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerine haciz konulması ve bu haczin on dört gün içinde kaldırılmaması halinde;
 • Alıcı, Tedarikçinin teslimat/tedarik yapmasını sağlamazsa veya duruma göre bu konuda işbirliği yapmazsa.

Madde 4 - Verilerin mülkiyeti ve gizliliği

 1. Tedarikçiden gelen veya Tedarikçi adına yapılan tekliflerin yanı sıra Tedarikçiden kaynaklanan çizimler, hesaplamalar, açıklamalar, modeller, araçlar ve benzerleri
 2. Alıcı, Tedarikçi'ye karşı bu tekliflerin, çizimlerin, hesaplamaların, açıklamaların, modellerin ve benzerlerinin ve bunların içerdiği verilerin gizli tutulacağını ve Tedarikçi'nin önceden izni olmadan kopyalanmayacağını, üçüncü şahıslara gösterilmeyeceğini veya ifşa edilmeyeceğini veya üçüncü şahıslar tarafından kullanılmayacağını garanti eder ve bunu sağlayacaktır.
 3. Tedarikçiden kaynaklanan tasarımlar, çizimler, hesaplamalar, açıklamalar, modeller, çalışma yöntemi, tavsiyeler ile ilgili olarak diğerlerinin yanı sıra telif hakkı gibi endüstriyel veya fikri nitelikteki tüm haklar, Sözleşmenin ifası sırasında ve sonrasında Tedarikçinin açık ve münhasır devredilemez mülkiyeti olacaktır ve/veya öyle kalacaktır.

Madde 5 - Fiyatlar

Teklif ve sözleşmelerde yer alan ve şartnamelerde aksi belirtilmeyen fiyatlar şunlardır:

 • ciro vergisi, ithalat ve ihracat vergileri ve yetkili makamlar tarafından uygulanan diğer tüm vergi ve harçlar hariçtir;
 • Tedarikçinin alt yüklenicisinin fabrika çıkışlı veya depo çıkışlı veya duruma göre Tedarikçinin takdirine bağlı olarak - Tedarikçinin depo çıkışlı;
 • paketleme maliyetleri hariç;
 • yükleme, nakliye, boşaltma, taşıma, sevkiyat ve sigorta masrafları hariçtir;
 • montaj ve diğer (hizmet) hariç

Madde 6 - Teslim süreleri

 1. Tedarikçi tarafından belirtilen veya kabul edilen teslimat süreleri yalnızca gösterge niteliğindedir ve Tedarikçi anlaşmayı yazılı olarak onayladığında, Tedarikçi Anlaşmanın ifası için gerekli tüm belge, veri, izin ve benzerlerine sahip olduğunda ve bunun için gerekli tüm formaliteler tamamlandığında ve Alıcı tarafından borçlu olunan peşinat, kararlaştırıldığı ölçüde, Tedarikçi tarafından alındığında başlayacaktır.
 2. Teslimat sürelerinin aşılması, Alıcıya tazminat hakkı veya Tedarikçiye karşı girilen herhangi bir yükümlülüğün feshi, askıya alınması veya yerine getirilmemesi hakkını vermeyecektir, ancak bu aşım Tedarikçinin ağır ihmalinden kaynaklanıyorsa

Madde 7 - Teslimat, riskin devri ve mülkiyetin devri

 1. Malların Tedarikçi tarafından teslimi, fabrika çıkışında veya Tedarikçinin alt yüklenicisinin deposunda veya duruma göre - Tedarikçinin takdirine bağlı olarak - Tedarikçinin deposunda gerçekleşecektir. Fabrika çıkışı veya depo çıkışı şu anlama gelir: INCOTERMS 2000'e uygun olarak "fabrika çıkışlı" anlamına gelir. Teslimat, mallar Alıcıya gönderilmeye veya taşınmaya hazır olduğunda ve Alıcı bu konuda bilgilendirildiğinde oluşur ve gerçekleşir. Mallar, malların depolanması da dahil olmak üzere, o andan itibaren masraf ve risk Alıcıya ait olacaktır. Bu kısıtlamalar, işbu tedarik hüküm ve koşullarının 7.3 maddesinde atıfta bulunulan Tedarikçinin (uzatılmış) mülkiyeti muhafaza hakkını etkilemez.
 2. Malların sevkiyatı, yüklenmesi ve nakliyesi, taşınması ve boşaltılması masrafları ve riski Alıcıya aittir. Tedarikçinin malların sevkiyatını, yüklenmesini veya nakliyesini, taşınmasını veya boşaltılmasını sağlaması durumunda, bu da masraf ve risk Alıcıya ait olmak üzere gerçekleşecektir.
 3. Tedarikçi, Alıcıya teslim edilen tüm malların mülkiyetini, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere herhangi bir mal ve ek hizmetin teslimatı uyarınca Alıcının Tedarikçiye olan tüm borcu tam olarak ödenmediği sürece elinde tutar. Alıcı, ilk talep üzerine Tedarikçiye, bu amaç için gerekli olan malların demontajı da dahil olmak üzere malları geri alarak mallar üzerindeki bu mülkiyet muhafazasını kullanma fırsatı sağlayacaktır. Alıcı, ilk talep üzerine Tedarikçiye bu amaçla diğerlerinin yanı sıra mallara engelsiz erişim sağlayacaktır.

Madde 8 - Ödeme

 1. Tedarikçiden gelen faturaların ödemesi, fatura tarihinden sonraki 30 gün içinde Tedarikçi tarafından belirlenen bir hesaba herhangi bir indirim, kesinti veya mahsup olmaksızın etkin bir şekilde Euro cinsinden yapılmalıdır. Tedarikçi tarafından farklı bir şekilde belirtilmediği sürece.
 2. Muaccel olma ve temerrüde düşme ile ilgili yasal hükümlere ek olarak, Tedarikçinin Alıcıya karşı tüm alacakları ayrıca derhal muaccel olacak ve tamamen ödenecek ve Alıcı ayrıca aşağıdaki olayların her birinde temerrüt bildirimi olmaksızın Tedarikçiye karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesinde derhal temerrüde düşecektir:

 

 • Alıcı için Tedarikçiye yönelik geçerli herhangi bir ödeme vadesinin aşılması durumunda;
 • Alıcının iflas dilekçesinin veya moratoryum başvurusunun sunulması veya ilan edilmesi halinde;
 • Alıcının bir veya daha fazla varlığına haciz konulması halinde;
 • (Alıcı'nın) işletmesi feshedilir veya tasfiye edilirse veya bu yönde bir karar alınırsa;
 • Alıcı, Tedarikçi tarafından belirlenen bir süre içinde, Tedarikçinin görüşüne göre, Alıcının yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli teminat sağlama talebine uymazsa

 

 1. Tedarikçinin Alıcıya karşı bir alacağının muaccel olduğu andan itibaren Alıcı, Tedarikçiye borçlu olduğu tutarlar üzerinden Medeni Kanunun 119a Kitabı 6. Bölümü uyarınca geçerli olan yasal ticari faizin dört puan fazlasına eşit faizin yanı sıra alacağın tahsili ile ilgili yargı dışı masrafları da borçlu olunan anapara tutarının %15'i olarak belirlenen masraflar ve yargı masrafları olarak borçlu olacaktır. Tüm bunlar, Tedarikçinin kişisel yükümlülüklerini askıya alma hakkı ve fesih hakkı da dahil olmak üzere Tedarikçinin diğer hak ve yetkilerine halel getirmeksizin geçerlidir.

Madde 9: Mücbir sebepler

Tedarikçi, kalıcı nitelikteki mücbir sebepler nedeniyle veya otuz günden uzun bir süre boyunca Sözleşmeyi (daha fazla) yerine getirmekten alıkonulursa, Tedarikçi, mücbir sebebin öngörülebilir olup olmadığına bakılmaksızın ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın, Sözleşmeyi tamamen veya kısmen feshetme hakkına sahip olacaktır, Mücbir sebep durumunun ortaya çıkmasından önce Tedarikçi tarafından halihazırda ifa edilmiş olan mal ve hizmetler için Alıcı tarafından ödeme yapılması hakkı saklı kalmak kaydıyla, bu yönde bir bildirim yoluyla ve yargı müdahalesi olmaksızın veya duruma göre Tedarikçi, Sözleşmenin (daha fazla) ifasını tamamen veya kısmen askıya alma hakkına sahip olacaktır. Tedarikçi, herhangi bir mücbir sebep durumundan Alıcı'yı mümkün olan en kısa sürede haberdar edecektir.

Madde 10 - Garanti

 1. Tedarikçi, malların teslim tarihinden itibaren tolere edilebilir bir süre boyunca her bir malın sağlam durumunu garanti eder.
 2. Alıcı, herhangi bir garanti talebini kaybetme riskini göze alarak, teslimattan sonraki on dört gün içinde malları herhangi bir kusur açısından incelemek ve test etmekle yükümlüdür. Alıcı, garanti taleplerini kaybetme riskini de göze alarak, fark ettiği kusurları, bu kusurların ortaya çıkmasından sonraki sekiz gün içinde veya bu kusurların makul olarak tespit edilmiş olması gereken tarihten sonra Tedarikçiye yazılı olarak bildirmelidir.
 3. Tedarikçi, (kısmen) malların Tedarikçi dışındaki taraflarca kurulumu, montajı, modifikasyonu veya onarımı, malların yetersiz veya yanlış bakımı, malların uygunsuz kullanımı veya malların olağan aşınma ve yıpranmasından kaynaklanan kusurlar için herhangi bir garanti sağlamaz.
 4. Alıcı, bu taleplerin ortaya çıktığı sırada veya daha sonra herhangi bir zamanda Tedarikçiye karşı herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmesiyle ilgili olarak temerrüde düşerse, garanti talepleri konusunda Tedarikçiye güvenemez.
 5. Alıcı tarafından geçerli bir garanti talebinde bulunulması durumunda, Tedarikçi kendi takdirine bağlı olarak (i) ilgili malları değiştirecek (değiştirtecek) veya (ii) yedek malları teslim edecek veya (iii) Alıcı tarafından ilgili mallar için ödenen bedeli alacak kaydedecektir. Tedarikçinin malları tamir etmek (tamir ettirmek) istemesi durumunda, Alıcı bunu yapma fırsatı sunacaktır. Tedarikçinin ikame malların teslimini veya ödenen bedelin alacak kaydedilmesini tercih etmesi durumunda, teslim edilen orijinal mallar Tedarikçinin mülkiyetine geçecek ve Alıcı ilk talep üzerine bu malları Tedarikçiye geri teslim etmekle yükümlü olacaktır.
 6. Tedarikçinin bu maddeye dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmemesi, Alıcı için Alıcının Tedarikçiye karşı yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin askıya alınması veya herhangi bir yükümlülüğün feshedilmesi için bir gerekçe teşkil etmeyecektir.

Madde 11 - Sorumluluk ve tazminat

 1. Tedarikçinin sorumluluğu her durumda bu tedarik hüküm ve koşullarının 10. maddesinde açıklanan garanti yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle sınırlıdır. Bu nedenle, Tedarikçinin Alıcı veya üçüncü tarafların uğradığı zararlara ilişkin her türlü daha geniş kapsamlı sorumluluğu, bu zararın Tedarikçinin ağır ihmalinin doğrudan sonucu olduğu durumlar haricinde, açıkça hariç tutulmuştur.
 2. Malların bir üreticisi veya Tedarikçinin bir alt yüklenicisi, Tedarikçiye karşı garanti veya sorumluluklarını, bu tedarik hüküm ve koşullarının 10. ve 11.1. maddelerinden kaynaklanan Tedarikçinin garanti sınırlaması ve sorumluluk sınırlamasından daha fazla sınırlandırmışsa, Tedarikçi ile Alıcı arasında bu üretici veya alt yüklenicinin garanti sınırlaması ve sorumluluk sınırlamasından daha geniş kapsamlı olanı geçerli olacaktır.
 3. Alıcı, Tedarikçi tarafından teslim edilen malların kusurlarından kaynaklanan zararın tazmini için üçüncü şahıslar tarafından yapılan tüm taleplerle ilgili olarak Tedarikçiyi tazmin etmek ve tazmin etmekle yükümlüdür.
 4. Tedarikçi, doğası ne olursa olsun (ticari kayıp, kar kaybı ve/veya kişinin imajının zarar görmesi dahil) dolaylı kayıplardan sorumlu olmayacaktır.
 5. Bu genel tedarik hüküm ve koşullarının 11.1. maddesinden 11.4. maddesine kadar olan hükümlerine bakılmaksızın, Tedarikçinin sorumluluğu durumunda, yalnızca Tedarikçinin sigortalı olduğu zarar tazminat için uygun olacaktır ve bu, Tedarikçinin sigortasının teminat sağladığı tutarı aşmayacaktır. Sigortanın herhangi bir durumda teminat sunmaması veya ödeme yapmaya devam etmemesi ve Tedarikçinin sorumlu olması durumunda, Tedarikçinin sorumluluğu fatura tutarının iki katı ile sınırlı olacaktır.

Madde 12 - Uygulanabilir yasa ve anlaşmazlıklar

 1. Tedarikçi tarafından veya Tedarikçi adına yapılan tüm anlaşmalar ve teklifler ve ilgili müzakereler için münhasıran Hollanda yasaları geçerlidir
 2. İlk aşamada Rotterdam Bölge Mahkemesi, Tedarikçi tarafından veya Tedarikçi adına yapılan anlaşmalar, teklifler ve bunlarla ilgili müzakerelerle ilgili ihtilaflar konusunda yargı yetkisine sahiptir ve Tedarikçinin yürürlükteki mevzuat uyarınca yargı yetkisine sahip başka bir yargı organı nezdinde ihtilaf çıkarma hakkına halel getirmez.
 3. Alıcı, yürürlükteki yasalar, bu genel hüküm ve koşullar veya duruma göre herhangi bir Sözleşme temelinde sorumlu ise ve Tedarikçi bu bağlamda üçüncü bir tarafça dava edilirse, Alıcı Tedarikçiyi tamamen tazmin edecek ve Tedarikçinin uğradığı zararı tazmin edecektir.

Genel iletişim

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Hollanda
GMS-Instruments-hq