Maritime_Industrie

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Preuzmite naše Opće uvjete.

 

Članak 1 – Definicije

U ovim uvjetima i odredbama isporuke potrebno je dati sljedeća značenja:

 • Dobavljač: G.M.S. Instruments B.V. osnovan u Rotterdamu;
 • Kupac: svaka fizička ili pravna osoba kojoj/kojoj Dobavljač daje ponudu ili s kojom dobavljač sklapa ugovor ili započinje pregovore o tome;
 • ponuda: svaka ponuda, ponuda ili poziv na sklapanje ugovora, u bilo kojem obliku;
 • sporazum: svaki sporazum između Dobavljača i Kupca;
 • roba: sva roba, uključujući (servisnu) robu, koja je predmet ponude dobavljača ili izvršena u ime dobavljača, ili

Članak 2 – Primjenjivost

 1. Ovi uvjeti isporuke primjenjuju se na sve ugovore između Dobavljača i Kupca, na sve ponude dobavljača ili dane u ime dobavljača i na sve pregovore u vezi s tim ugovorima i
 2. Sva odstupanja od ovih uvjeta isporuke primjenjuju se isključivo u mjeri u kojoj ih je u pisanom obliku prihvatio
 3. Dobavljač izričito ne prihvaća nikakvo upućivanje na primjenjivost drugih općih uvjeta i
 4. Ako i u mjeri u kojoj je odredba ovih uvjeta isporuke ništavna ili poništena, ova će se odredba pretvoriti u pravni odnos između Dobavljača i Kupca u pravno valjanu odredbu, čiji će sadržaj i značenje biti što je moguće bliže u skladu sa sadržajem i značenjem izvornika
 5. Ako su ovi uvjeti prevedeni, onda će u slučaju razlike u mišljenju u vezi s tumačenjem nizozemskog teksta i prevedenog teksta nizozemski tekst

Članak 3 – Ponude i sporazumi

 1. Ugovor će stupiti na snagu samo prihvaćanjem ili potvrdom u pisanom obliku od strane Dobavljača zadatka od Kupca ili stvarnim (započinkom) izvršenja zadatka od strane Dobavljača
 2. Dobavljač neće biti vezan podacima navedenima u katalozima, slikama, crtežima, popisima dimenzija, utega, podatkovnih tablica i slično, osim ako su izričito uključeni u sporazum kao obvezujući za
 3. Dobavljač će imati pravo raskinuti Ugovor, u cijelosti ili djelomično (bez intervencije sudova), kao i obustaviti ispunjavanje vlastitih obveza, u sljedećim događajima:

 

 • neuspjeh Kupca da ispuni, ili neispunjavanje pravodobno, ili neispunjavanje jedne ili više obveza koje je Kupac dao Dobavljaču, ili ako Dobavljač ima osnovanu sumnju da Kupac neće, ili neće pravodobno, ili neće u potpunosti ispuniti obveze;
 • stečaj, moratorij ili stavljanje pod nalog kupca o skrbništvu i/ili na drugi način ako (utemeljena sumnja na) nedostatak likvidnosti Kupca postane očigledan;
 • odluku i/ili postupak likvidacije Kupca, prestanak/prodaju poslovnih aktivnosti Kupca ili ako se priroda poslovanja Kupca bitno promijeni u mišljenju Dobavljača;
 • ako se prilog naplaćuje u cijelosti ili dijelu imovine Kupca, a taj se prilog ne ukida u roku od četrnaest dana;
 • ako Kupac ne omogući Dobavljaču isporuku/opskrbu ili, ovisno o slučaju, tamo ne pruža suradnju.

Članak 4 – Vlasništvo i povjerljivost podataka

 1. Ponude dobavljača ili izrađene u njegovo ime, kao i crteži, izračuni, opisi, modeli, alati i slični koji potječu od Dobavljača ostaju u vlasništvu
 2. Kupac jamči dobavljaču i osigurat će da se s tim ponudama, crtežima, izračunima, opisima, modelima i sličnim podacima i podacima sadržanim u njima postupa povjerljivo i da se neće kopirati, prikazivati ili otkrivati trećim stranama ili koristiti treće strane, bez prethodnog dopuštenja
 3. Sva prava industrijske ili intelektualne prirode, kao što su, između ostalog, autorska prava, u pogledu dizajna, crteža, izračuna, opisa, modela, načina rada, savjeta koji potječu od Dobavljača bit će i/ili ostati tijekom izvršavanja Ugovora, kao i nakon toga, izričita i isključiva neotuđiva imovina Dobavljača.

Članak 5 – Cijene

Cijene uključene u ponude i ugovore i na drugi način navedene u specifikacijama su:

 • isključujući porez na promet, uvozne i izvozne carine i sve ostale pristojbe i pristojbe koje nameću nadležna tijela;
 • ex tvornica ili ex skladište podizvođača Dobavljača, ili ovisno o nahođenju dobavljača - ex skladišta Dobavljača;
 • isključujući troškove pakiranja;
 • isključujući troškove utovara, otpreme, istovara, prijevoza, otpreme i osiguranja;
 • isključujući montažu i ostalo (servis)

Članak 6 – Rokovi isporuke

 1. Rokovi isporuke koje je naveo ili dogovorio Dobavljač samo su indikativni i započet će kada Dobavljač potvrdi ugovor u pisanom obliku, Dobavljač posjeduje sve dokumente, podatke, dozvole i slično potrebne za izvršenje Ugovora, te su ispunjene sve formalnosti potrebne za to, a predujam duguje Kupac, u mjeri u kojoj je dogovoreno, primio je
 2. Bilo kakvo prekoračenje rokova isporuke neće kupcu dati pravo na naknadu štete, ili na raskid, suspenziju ili neispunjavanje bilo koje obveze sklopljene prema Dobavljaču, osim ako i u mjeri u kojoj je to prekoračenje rezultat grubog nemara od strane

Članak 7 – Isporuka, prijenos rizika i prijenos vlasništva

 1. Isporuka robe od strane Dobavljača odvijat će se ex tvornički ili ex skladište podizvođača Dobavljača, ili ovisno o slučaju – prema odluci Dobavljača – ex skladište Dobavljača. Ex tvornica ili ex skladište ima značenje: "ex works" u skladu s INCOTERMS 2000. Dostava predstavlja i odvija se kada je roba spremna za otpremu ili prijevoz kupcu, a kupac je o tome obaviješten. Roba, uključujući skladištenje robe, od tada će biti na trošak i rizik Kupca. Ova ograničenja ne utječu na (produljeno) zadržavanje vlasništva Dobavljača kako je navedeno u članku 7.3 ovih uvjeta isporuke.
 2. Otprema, utovar i otprema, prijevoz i istovar robe su na teret i rizik Kupca. U slučaju da dobavljač osigura otpremu, utovar ili otpremu, prijevoz ili istovar robe, to će se također dogoditi na trošak i rizik Kupca.
 3. Dobavljač zadržava vlasništvo nad svom robom isporučenom Kupcu sve dok sve ono što Kupac duguje Dobavljaču u skladu s isporukama bilo koje robe i dodatnih usluga, uključujući kamate i troškove, nije plaćeno u cijelosti. Kupac će dobavljaču na prvi zahtjev pružiti mogućnost da izvrši ovo zadržavanje prava vlasništva nad robom, vraćanjem robe, uključujući bilo kakvo rastavljanje robe potrebne u tu svrhu. Kupac će dobavljaču u tu svrhu na prvi zahtjev osigurati, između ostalog, nesmetan pristup robi.

Članak 8 – Plaćanje

 1. Plaćanje računa od dobavljača mora se učinkovito izvršiti u eurima u roku od 30 dana nakon datuma fakture na račun koji je odredio dobavljač, bez ikakvog smanjenja, odbitka ili prijeboja. Osim ako dobavljač ne spomene drugačije.
 2. Osim zakonskih odredbi u vezi s pojavom dospjelosti i plaćanja te neispunjavanja obveza, sva potraživanja Dobavljača prema Kupcu bit će nadalje neposredno dospjela i plativa u cijelosti, a Kupac će nadalje odmah biti neispunjen u vezi s ispunjavanjem obveza prema Dobavljaču, bez obavijesti o neispunjavanju obveza, u svakom od sljedećih događaja:

 

 • ako je prekoračen bilo koji primjenjivi rok plaćanja za Kupca prema Dobavljaču;
 • ako je podnesen ili prijavljen zahtjev za stečaj ili zahtjev za moratorij Kupca;
 • ako se privitak naplaćuje na jednu ili više imovina Kupca;
 • ako je (poduzeće) Kupca raspušteno ili likvidirano, ili je donesena odluka u tom smislu;
 • ako Kupac ne postupi u roku koji je odredio Dobavljač sa zahtjevom Dobavljača da, prema mišljenju Dobavljača, pruži dovoljnu sigurnost za ispunjenje Kupca

 

 1. Od trenutka kada je potraživanje Dobavljača od Kupca dospjelo i plativo, Kupac će dobavljaču dugovati iznose koji su dužni kamati u iznosu od četiri postotna boda iznad zakonske komercijalne kamate koja se primjenjuje u skladu s odjeljkom 119a Knjiga 6 Građanskog zakonika, kao i izvansudske troškove povezane s naplatom potraživanja, koji se troškovi utvrđuju na 15% glavnice dugovanja, kao i sudski troškovi. Sve se to primjenjuje ne dovodeći u pitanje druga prava i prava Dobavljača, uključujući pravo na suspenziju osobnih obveza Dobavljača i pravo na raskid

Članak 9.: Viša sila

Ako dobavljač, zbog više sile trajne prirode ili na razdoblje dulje od trideset dana, bude spriječen dati (daljnje) izvršenje Ugovora, Dobavljač će imati pravo, bez obzira na pitanje je li viša sila bila predvidljiva i bez ikakve obveze naknade, raskinuti Ugovor u cijelosti ili djelomično, putem obavijesti u tu svrhu i bez sudske intervencije, ne dovodeći u pitanje pravo Dobavljača da kupcu plati robu i usluge koje je dobavljač već izvršio prije nastanka situacije više sile, ili ovisno o slučaju, Dobavljač će imati pravo obustaviti (daljnje) izvršenje Ugovora, u cijelosti ili djelomično. Dobavljač će u najkraćem mogućem roku obavijestiti Kupca o svakoj situaciji više sile.

Članak 10 – Jamstvo

 1. Dobavljač jamči dobro stanje svakog pojedinca tijekom stoga podnošljivog vremenskog razdoblja od datuma isporuke robe.
 2. Kupac je dužan, uz rizik gubitka bilo kakvih jamstvenih zahtjeva, pregledati i testirati robu u roku od četrnaest dana nakon isporuke na bilo kakve nedostatke. Kupac mora u pisanom obliku prijaviti sve uočene nedostatke, također uz rizik gubitka jamstvenih zahtjeva, dobavljaču u roku od osam dana nakon otkrivanja tih nedostataka ili nakon što su ti nedostaci razumno trebali biti
 3. Dobavljač ne daje nikakvo jamstvo za nedostatke koji su (djelomično) rezultat ugradnje, sastavljanja, preinake ili popravka robe od strane strana koje nisu Dobavljač, nedovoljnog ili nepravilnog održavanja robe, nepravilne uporabe robe ili uobičajenog trošenja robe.
 4. Kupac se ne može osloniti na Dobavljača na jamstvena potraživanja ako kupac u trenutku nastanka tih potraživanja ili u bilo kojem trenutku nakon toga ne ispunjava obveze prema
 5. U slučaju valjanog jamstvenog zahtjeva Kupca, Dobavljač će prema odluci Dobavljača (i) zamijeniti (zamijeniti) dotičnu robu ili (ii) isporučiti zamjensku robu ili (iii) kreditirati cijenu koju je Kupac platio za dotičnu robu. U slučaju da dobavljač želi popraviti (popraviti) robu, Kupac će ponuditi mogućnost da to učini. U slučaju da se Dobavljač odluči za isporuku zamjenske robe ili kreditiranje plaćene cijene, originalna isporučena roba postat će vlasništvo Dobavljača i Kupac će biti dužan na prvi zahtjev dostaviti tu robu natrag Dobavljaču.
 6. Neuspjeh obveza dobavljača na temelju ovog članka neće predstavljati osnovu za Kupca za suspenziju ispunjenja obveza Kupca prema Dobavljaču ili za prestanak bilo koje

Članak 11 – Odgovornost i odšteta

 1. Odgovornost dobavljača ograničena je u svim slučajevima na ispunjavanje jamstvenih obveza opisanih u članku 10. ovih uvjeta isporuke. Stoga je izričito isključena svaka daljnja odgovornost Dobavljača za štetu koju je pretrpio Kupac ili treće strane, osim ako je ta šteta izravna posljedica grubog nemara Dobavljača.
 2. U mjeri u kojoj je proizvođač robe ili podizvođač Dobavljača ograničio svoje jamstvo ili odgovornost prema Dobavljaču dalje od ograničenja jamstva i ograničenja odgovornosti dobavljača koje proizlazi iz članaka 10. i 11.1. ovih uvjeta isporuke, između Dobavljača i Kupca primjenjivat će se dalje ograničenje jamstva i ograničenja odgovornosti ovog proizvođača ili podizvođača.
 3. Kupac je dužan nadoknaditi i nadoknaditi Dobavljaču sva potraživanja trećih osoba za naknadu štete uzrokovane nedostacima robe koju je isporučio Dobavljač.
 4. Dobavljač neće biti odgovoran za posljedični gubitak bilo koje prirode (uključujući gubitak od trgovanja. Izgubljena dobit i/ili šteta na imidžu).
 5. Bez obzira na odredbe članka 11.1. do i uključujući 11.4. ovih Općih uvjeta isporuke, u slučaju odgovornosti Dobavljača pravo na naknadu imat će samo šteta za koju je dobavljač osiguran, a to neće premašiti iznos za koji osiguranje dobavljača osigurava pokriće. Ako osiguranje u svakom slučaju ne ponudi pokriće ili ne nastavi s isplatom, a dobavljač je odgovoran, odgovornost dobavljača bit će ograničena na dvostruko veći iznos računa.

Članak 12 – Mjerodavno pravo i sporovi

 1. Nizozemsko pravo primjenjuje se isključivo na sve sporazume i ponude dobavljača ili dane u njegovo ime te na povezane pregovore
 2. Prvostupanjski Okružni sud u Rotterdamu nadležan je za sporove koji se odnose na sporazume, ponude dobavljača ili u njegovo ime i s njima povezane pregovore, ne dovodeći u pitanje pravo Dobavljača da spor vodi pred drugim sudskim tijelom nadležnim u skladu s primjenjivim
 3. Ako je Kupac na temelju važećeg zakona, ovih općih uvjeta, ili ovisno o slučaju na temelju bilo kojeg Ugovora, odgovoran i dobavljač bude tužen u tom kontekstu od strane treće strane, Kupac će u potpunosti nadoknaditi štetu dobavljaču i nadoknaditi Dobavljaču štetu koju je pretrpio

Opći kontakt

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Nizozemska
GMS-Instruments-hq